Tentamen

Tentamen, eller tenta som det kort också kallas, är ett muntligt eller skriftligt prov som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtentamen.

Anmälan till tentamen och omtentamen

Du måste alltid anmäla dig till tentamen - det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen. Anmälan sker i Ladok senast 12 dagar före tentamensdagen. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Alla tentor som skrivs i de gemensamma tentamenslokalerna vid Uppsala universitet ska skrivas anonymt. Vid anmälan får du ett kodnummer som du ska använda istället för ditt personnummer.

Ibland skiljer sig anmälningsrutinerna åt mellan olika institutioner.

Avanmälan

Det är viktigt att du avanmäler dig till tentamen om du inte avser att utföra den. För att undvika kostnader som uppstår för vakter, material och salar måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen, normalt 12 dagar innan tentan.

Ta med giltig fotolegitimation

Det krävs en giltig fotolegitimation för att delta i prov. En giltig fotolegitimation är pass, körkort (oavsett från vilket land) och nationellt id-kort. Det måste vara originalhandling, inte en kopia.

Uppehållstillstånd, campuskort eller id utfärdat av banker eller företag godtas inte som id-handling. Inte heller godtas någon form av e-legitimation. Mobiltelefoner får inte medföras in i skrivsalen.

Har du särskilda behov vid tentamen?

Om du har särskilda behov vid tentamen kan det finnas möjlighet för anpassningar. Det kan vara att få förlängd skrivtid, genomföra muntliga prov istället för skriftliga eller få enskilt rum om du har allvarliga allergier. Universitetet har en tentamenslokal på Klostergatan 3 för studenter med särskilda behov.

E-tentamen innebär att du skriver din tentamen på en dator i stället för på papper, hemifrån eller i en tentamenslokal. Läs om hur det går till att skriva en e-tentamen.

Studenter vid Uppsala universitet

Som student vid Uppsala universitet kan du om det finns synnerliga skäl få tentera på annan ort i Sverige eller utomlands, än den ordinarie. Det kan endast ske på ett lärosäte. Institutionen beslutar om det är möjligt.

Studenter vid annan högskola/universitet

Är du inte student vid Uppsala universitet och vill göra din tentamen här måste du själv hitta en tentamensplats som en institution kan boka in dig på. Dessutom brukar tentan behöva gå av stapeln vid samma tidpunkt som din egen. Det kan vara knepigt att hitta en plats. Ett tips är att börja med att kolla med den institution som ger samma ämne som du själv läser.

Kontakta institutionen om du ska tentera en gammal kurs som inte längre ges eller om du inte längre har ett aktivt studentkonto.

Om du behöver be under salstentamen får du sitta kvar på din plats och be i stillhet. För tentamina som anordnas i de av den centrala tentamenssamordningens bokade lokaler finns ingen möjlighet att erbjuda särskilda rum för bön. Om tentamen sker på institutionen kan du fråga där om det finns möjlighet att anordna tillfälle för bön under tentamen.

Tentamensvakterna övervakar noggrant varje tenta som skrivs. Om det föreligger misstanke om fusk tas kontakt med studenten och eventuellt otillåtet material granskas. Läs mer om fusk.

Hämtning av tentor sker på respektive institution eller fakultet. Det kan vara via receptionen, läraren eller studentservice. Ta med dig din kod när du hämtar ut tentan.

Om du har gjort en e-tentamen loggar du in i Inspera på exam.uu.se för att se dina svar och eventuella kommentarer från läraren.

Tentamenslokaler

Nedanstående större lokaler är de som oftast används i Uppsala (länkarna leder till karta):

Tänk på att ...

  • du måste visa giltig legitimation för tentamensvakten
  • tillåtna hjälpmedel vid tentamen bestäms av respektive kursansvarig lärare
  • ta med mat/dryck
  • komma ihåg att ta med dig din anonymitetskod
  • komma ihåg ditt studentkonto och lösenord A när du skriver en e-tenta i Inspera Assessment
  • komma i tid – om du kommer mer än 30 minuter för sent, får du inte delta i provet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin