För stipendieinnehavare

Innehåll:

Rektors bestämmelser

Rektors bestämmelser gällande stipendieinnehav kan läsas här: Regler.

Bevakning av stipendium

När du beviljats ett stipendium som gäller flera terminer måste du varje termin bevaka stipendiet för att inte bli av med det. Observera att du inte ska bevaka den termin du blir tilldelad stipendiet. Bevakning behöver inte göras för resestipendier och de flesta forskningsstipendier, se i beslutsbrevet vad som gäller för ditt stipendium. Läs mer om bevakning av stipendier.

Vad händer om jag inte kan utnyttja stipendiet som planerat?

I vissa särskilda fall kan du få behålla stipendiet "vilande" i högst två terminer. Det innebär att du får behålla stipendiet den tidsperiod som är beviljad även om du inte kan utnyttja det under en eller två terminer. Uppehållet kan beviljas om du är föräldraledig, sjukskriven, förtroendevald heltidsanställd på nation eller studentkår, samt vid andra särskilda skäl. Prövning av skälen görs individuellt och i enlighet med stipendiets föreskrifter. Sjukdom, föräldraledighet och liknande ska styrkas med intyg.

Om du inte kan använda ditt forsknings- eller resestipendium för det ändamål det tilldelats kan du i undantagsfall beviljas att omdisponera medlen. En ansökan om detta måste i så fall skickas till Stipendiekansliet.

Prolongation (förlängning) av stipendium

Prolongation innebär att man har rätt att söka samma stipendium som man erhållit tidigare och då kan beviljas förlängning av stipendietiden. Det står i föreskrifterna för varje stipendium hur lång tid man kan inneha stipendiet och om prolongation är möjligt. Om det är möjligt att prolongera kan du enbart göra det när stipendiet är ledigförklarat och din innehavstid av det har gått ut. Du söker då stipendiet som vanligt och markerar under fliken Slutför att du tidigare varit innehavare av stipendiet. Prolongation kan ge viss förtur, men urval sker alltid i konkurrens med övriga sökande och prolongation är aldrig garanterad. 

Forsknings- och resestipendier

Senast inom ett år efter beslutsdatum måste ett beviljat forsknings- eller resestipendium börja användas (gäller stipendier som tilldelas från och med höstterminen 2015). Medlen ska rekvireras i god tid innan de ska användas. Räkna med några veckors utbetalningstid/handläggningstid. Under sommaren tar det längre tid. I beslutsbrevet framgår om du ska använda en rekvisitionsblankett eller om medlen ska utbetalas direkt till din institution via Raindance. Läs även noga om du ska rekvirera hela beloppet på en gång eller om det ska delas upp i flera utbetalningar.

När du erhållit ett resestipendium måste du inom tre månader efter resans slut skicka en reserapport till Stipendiekansliet. Rapporten bör vara minst 1-2 A4-sidor och beskriva resans innehåll i korthet. Det finns inte någon mall för hur den ska skrivas. Beskriv vad medlen har använts till och hur det har gagnat din forskning eller motsvarande. Inga kvitton eller liknande ska skickas med reserapporten.