Program studenthälsovårdskonferens 2018

Torsdag 17 maj

12.00 Registreringen öppnar.
13.00 Introduktion och välkommen.
13.30 Föreläsning: Hälsa först, Tomas Nilsson, leg. psykolog.
14.30  Föreläsning: Cannabis och studenter, Mats Jakobsson.
15.00 Kaffe.
15:30 Parallella seminarier 1.
16.30 -
ca 17.30

Välkomstmingel i Kanslersrummet, Universitetshuset, Uppsala universitet. Se karta här. Värd är universitetsdirektör Katarina Bjelke. Universitetsguide Mikael Norrby presenterar de kulturhistoriska lokalerna.
Läs mer om våra unika kulturmiljöer. 

19.00 Middag på Östgöta nation. 

Observera att lunch inte ingår den 17 maj. Det finns möjlighet att köpa lunch i Café Alma som ligger i Universitetshuset.

Hitta rätt lokal

MazeMap är en karttjänst som gör det enkelt att hitta rätt. Du byter våningsplan längst ned till vänster i kartan, 
Sök lokal i universitetshuset.

Fredag 18 maj

8.30 Föreläsning: Hur kan vi förhindra självmord? Om varningstecken, samtalet och egna reaktioner. UllaKarin Nyberg, psykiater
10.00 Kaffe och frukt
10.30 Parallella seminarier 2
11.45 Lunch på Göteborgs nation
13.00 Parallella seminarier 3
14.00 Fika
14.30 Föreläsning: För en faktabaserad världssyn. Olof Gränström, Gapminder
15.45 Avslutning och utvärdering

Presentation av våra föreläsare

Parallella seminarier

PASS 1, TORSDAG 17 MAJ KL 15.30-16.30

1A. Att introducera studenter till akademiska studier – en universitetsövergripande process från det att studenten blir antagen till den första terminens slut.
Karolina Källoff och Olof Samuelsson, Malmö universitet
Lokal: Fakultetsrum i universitetshuset

Presentation med möjlighet till frågor och diskussion kring välkomnandet av studenter, vilket innefattar allt från samordning kring utskick av välkomstmejl, ”Tjuvkik” (där studenter får bekanta sig med högskolan/universitetet innan studiestart), studiesociala aktiviteter och studentnyhetsbrev samt Lärarguiden, som är framtagen utifrån studenters uttryckta behov den första terminen och som ofta används som en checklista av lärarna. 

1B. Affekters betydelse i uppskjutande och talängslan samt ingångar till att jobba med det
Katja Bergsten, universitetslektor, Uppsala universitet
Lokal: Sal IX

Föreläsning med möjlighet till frågor om hur man med affektfokuserad terapi kan närma sig studierelaterade svårigheter genom ett fokus på känslomässiga konflikter.

1C. HBTQ-diplomering av Studenthälsan - erfarenheter från Högskolan i Halmstad
Elisabeth Ylander och Linda Emanuelsson, Högskolan i Halmstad
Lokal: Sal XI

Studenthälsan berättar om sina erfarenheter kring att HBTQ-diplomera sin verksamhet. Vi reflekterar över vad det har gett oss, både som avdelning och som lärosäte och vilken utvecklingspotential vi ser. Vi avslutar med en framtidsdiskussion och svarar förstås på era frågor. 

1D. Förebyggande arbete kring psykisk hälsa utifrån MHFA
Maria Larsson och Martina Boson, Linnéuniversitetet
Lokal: Sal VIII

Erfarenheter av att utbilda studenter och personal i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA), en manualbaserad utbildning på 12 timmar som syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa. MHFA kommer ursprungligen från Australien och finns idag i 23 länder. I Sverige är metoden kopplad till KI och NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa). 

1E. Stöd till studenter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Malin Nestor, Linköpings universitet
Lokal: Sal I

På Studenthälsan träffar vi många studenter som har diagnoser inom neuropsykiatri, som påverkar hela studentens vardag och därmed även deras studieförmåga. På våra lärosäten har dessa studenter möjligheten att söka olika pedagogiska insatser för att kompensera nedsättning. Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om särskilt stöd (LSS) är lagar som styr Kommun och Regioner och här kan också våra studenter få stöd, både i sin vardag och i sitt mående. 

Denna workshop handlar om vad det finns för stöd för våra studenter som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ett stöd som både vi som jobbar på Studenthälsan och våra studenter inte alltid vet om att finns.

PASS 2, FREDAG 18 MAJ KL 10.30-11.45

2A. Alkoholprevention
Maria Kero, Luleå tekniska universitet, Johanna Elmersjö, Uppsala universitet och Marie-Louise Holmberg, Högskolan i Gävle
Lokal: Sal I

Presentation av tre metoder:

Riskbruksmodellen
Alkoholscreening och kort rådgivning. Syfte: att med screening och kort återkoppling fånga upp studenter med riskabel alkoholkonsumtion (riskbruk). Manualbaserad metod - Pilotundersökning på sex svenska universitet och högskolor genomfördes 2012/2013

ASTP – Alcohol skills training program
Screening och intervention för högkonsumerande studenter. Metoden är manualbaserad och baserad på kognitiv beteendeutbildning med färdighetsträning. Syftet med metoden är att reducera skador med hjälp av strategier för att sänka konsumtionen. 

ICAIP – Individual coping and alcohol intervention program
En manualbaserad metod som riktar sig till studenter som vuxit upp med alkoholproblem i familjen. Syfte: att identifiera risksituationer och stödja studentens förmåga att hantera dessa, både kopplat till egna alkoholvanor/risk för egna alkoholproblem och relationen med sin missbrukande förälder.

2B. Kulturell medvetenhet – ett förhållningssätt
Maria Bohlin, Ulrika Linse Strömland och Åsa Probert, Lunds universitet
Lokal: Sal IX

En föreläsning med efterföljande diskussion kring arbete med internationella studenter ur ett studenthälsoperspektiv. Vad är viktigt att tänka på när vi möter studenter med annan kulturell bakgrund?

2C. The Science of Happiness workshop
Annika Axelsson, Linnéuniversitetet
Lokal: Sal XI

“Science based principles and practices for a happier life” är ny forskning inom den positiva psykologin. Vi kommer att prata om ”the How of Happiness”, vad vi kan GÖRA för att må bra. ”Happiness as a skill”, alltså något vi kan lära oss istället för att jaga. Det handlar inte om att vara klämkäck och skönmåla utan vi utgår ifrån verkligheten, hur det är, hur vi är och hur du är. Om att odla, inte manipulera. Vi gör upp med en del myter, ger prov på och prövar olika happiness aktiviteter; konkreta övningar och förhållningssätt som vi kan använda i våra liv och i våra möten med studenterna. Till grund för workshopen ligger också buddistisk psykologi och existensiella och humanistiska teorier om vad vi människor behöver - och förstås dina erfarenheter.

2D. Hållbar hälsa
Annica Eriksson och Johanna Lindgren, Luleå tekniska universitet
Lokal: Sal VIII

ACT kurs – Att hantera stress och befrämja hälsa blev helgkurs. Vi ändrade en 8 veckors kurs till helgkurs. Orsaken var att försöka möta studenternas behov då vi tidigare upplevt att 8-veckorskursen gav få anmälda och en del avhopp under kursens gång.

Grunden till kursen ligger i Fredrik Livheims ACT-kurs ”Att hantera stress och främja hälsa”. Vi har valt ut de för oss mest användbara delarna utifrån vår målgrupp och har under helgkursen haft fokus på att jobba med olika områden i livet. Det har framförallt handlat om kunskap om stress och hur man kan hantera stress. Vi har även fokuserat på det som är viktigt i livet samt acceptans, medveten närvaro och kommunikationsfärdigheter.

Vi berättar om processen att anpassa kursmaterialet samt hur utfallet blev.

2E. Studentdrivna projekt Uppsala
Presentation av två studentinitierade projekt vid Uppsala universitet:

Att plugga med dyslexi
Thérèse Hartman, pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik, Uppsala universitet
Lokal: Seminarierum Studenthälsan

Vilka svårigheter upplever studenter som har dyslexi i sina studier? Hur kan lärare och annan personal agera för att förbättra studiesituationen för studenter med dyslexi? I fem korta filmer som har producerats i nära samarbete med studentföreningen Dyslektikerna beskrivs olika undervisningssituationer ur ett studentperspektiv och vad du som personal vid universitetet kan göra för att underlätta dessa situationer. 

Hamnen
Elin Olby, Studiebevakare med studiesocialt ansvar, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Hamnen är ett projekt som drivs av studenter i samarbete med Uppsala teknolog och naturvetarkår. Projektet jobbar för att studenter ska få bättre kunskap om hur studenter påverkas av stress, vilka risker som finns samt vilken hjälp och stöd det finns att få. Projektet startades av tre studenter som alla har erfarenhet av studierelaterad psykisk ohälsa på olika sätt och allt däromkring.

PASS 3, FREDAG 18 MAJ KL 13.00-14.00

3A. En metod att jobba med prokrastinering i gruppformat
Ulrika Linse-Strömland och Åsa Probert, Lunds universitet
Lokal: Sal VIII

Studenthälsan i Lund har utifrån en holländsk modell börjat jobba med prokrastinering i grupp. Metoden presenterades vid en utbildningsdag i Lund i september. Detta pass riktar sig till er som var med och vill ha en uppföljning samt till er som är nyfikna på metoden och vill veta mer. Tanken är att det ska finnas möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Om du inte var på utbildningsdagen i september 2017 så mejla Åsa Probert på asa.probert@stu.lu.se för information om metoden innan träffen. 

3B. Studenternas arbetsmiljö – idag och framtida utmaningar
Marie-Louise Holmberg, Högskolan i Gävle och Anna Stinesen, Mälardalens högskola
Lokal: Sal IX

Beskrivning av hur arbetet ser ut på respektive lärosäte (5 min/lärosäte). Erfarenhetsutbyte, goda exempel och möjligheter.

3C. Medveten närvaro i kropp & andetag
Gunilla Carrington, Linnéuniversitetet
Lokal: Sal Sal XI

En workshop kring att jobba med kroppen som en väg till bättre psykisk hälsa. 

3D. Utveckling av sms-stöd för psykisk hälsa
Professor Preben Bendtsen, Linköpings universitet
Lokal: Sal I

Preben har med sin forskargrupp vid Institutionen för samhällsmedicin, Linköpingsuniversitet, under många år arbetat med att utveckla livsstilsinterventioner. Kända för studenthälsorna är Livsstilstest, sms-baserat stöd för att sluta röka (Nexit) samt sluta snusa (Nexit s). Arbetet pågår även med sms-baserat stöd för att minska alkoholkonsumtion (Amadeus) som är inne i slutfasen för lansering. Forskargruppen arbetar nu med att utveckla sms-stöd psykisk hälsa som Preben kommer att presentera.

3E. Lika villkor för studenter från en samordnares horisont – Uppsala modellen
Malin Ekström, Uppsala universitet
Lokal: Seminarierum Studenthälsan

Vad kan en samordnare för lika villkor avseende studenter och utbildning göra i en komplex och stor organisation, vilka utmaningar och möjligheter möter vi längs vägen? Kom och lyssna till en presentation om bemötande, inkluderande handlingsmönster och tillgänglighet, utifrån ett lika villkorsperspektiv.

Till sidans topp