Fokus på hållbar utveckling

13 januari 2016

Uppsala universitet har tagit beslut om vägen framåt för arbetet med hållbar utveckling. Det strategiska program för området som togs fram i höstas har nu kompletterats med en mer konkret handlingsplan för de närmaste åren.

I höstas antog Uppsala universitets konsistorium ett program för hållbar utveckling om universitets väg framåt inom området. Programmet syftar till att stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet. Det har sin utgångspunkt i universitetets Mål och strategier och ska vara vägledande för det interna arbetet.  

- Genom kombinationen stor ämnes- och kunskapsbredd och målsättningen att bedriva världsledande forskning och förstklassig utbildningar har universitetet utmärkta förutsättningar att vara en pådrivande aktör inom detta område, säger Eva Åkesson.

Nu har programmet kompletterats med en en handlingsplan för de närmaste åren. Den konkretiserar de strategiska prioriteringarna i Program för hållbar utveckling genom ett antal insatser som ska genomföras 2016-2018.

Här är några av de punkter som tas upp i handlingsplanen:

  • Stödja spridning av kunskap och resultat inom forskning med hållbar utveckling i fokus
  • Uppmuntra universitetets forskare att pröva nya möjligheter till tvär- och mångvetenskapliga perspektiv som kan bidra till hållbar utveckling
  • Stödja samverkan och tvärvetenskaplighet, i synnerhet inom områden där det finns starka kopplingar till centrala frågor inom hållbar utveckling 
  • Stimulera och stödja doktorander och forskare tidigt i karriären att integrera hållbarhetsperspektiv i sin forskning
  • Utveckla en årlig konferens för ökat internt informations- och kunskapsutbyte
  • Inkludera hållbarhetsperspektiv i tillämpliga utbildningsplaner och kursplaner
  • Möjliggör integrering av kurser inom hållbar utveckling i utbildningsprogram
  • Utbilda studie- och karriärvägledare i hållbar utveckling
  • Förstärk hållbarhetsprofilen på universitetets arbete för att stödja samverkan och innovation

Läs mer:
Program för hållbar utveckling
Handlingsplan för hållbar utveckling