Betygsskillnader förklaras av social bakgrund

2021-06-21

Bild av graf
Klicka på bilden för att förstora den

Figuren visar skillnaden mellan inrikes- och utrikesföddas medelbetyg i årskurs 9. 
Den översta stapeln visar skillnaden i medelbetyg (percentilrank skala 1-100) mellan inrikes- och utrikesfödda med samma kön och avgångsår från grundskolan. I denna jämförelse har inrikesfödda högre medelbetyg än jämförbara utrikesfödda. Nästa stapel kontrollerar även för mammors socioekonomiska status (utbildningsnivå, årsinkomst och sysselsättningsstatus när eleven är 16). Det innebär att inrikes- och utrikesfödda med liknande socioekonomisk bakgrund jämförs. Då ser vi att gapet minskar betydligt mellan grupperna. Den tredje stapeln tar också hänsyn till bostadsområde. Det minskar gapet mellan grupperna ytterligare. I den sista stapeln kontrolleras också för skolor, vilket innebär att inrikesfödda jämförs med utrikesfödda på samma skola. Detta bidrar till en ytterligare minskning av gapet mellan grupperna och de oförklarade skillnaderna i medelbetyg försvinner nästan helt. Stora skillnader i skolresultat förklaras alltså till stor del av skillnader i bakgrundsvariabler så som föräldrars socioekonomiska bakgrund, bostadsområde och skola.

Läs mer om forskningen här

Senast uppdaterad: 2023-05-05