Utländsk bakgrund, familjebildning och arbetsmarknaden

Vad är syftet med forskningen?

Projektet studerar familjebildningens betydelse för skillnader på arbetsmarknaden mellan utrikes och inrikes födda kvinnor och män.

Tidigare forskning visar att utlandsfödda kvinnor många gånger har en svag ställning på arbetsmarknaden, och att kvinnors inkomstutveckling i allmänhet påverkas negativt av familjebildning.

Vi jämför effekter av familjebildning i grupper med bakgrund i olika delar av världen och studerar hur dessa relaterar till faktorer kopplade till ursprungslandet, ålder vid invandring och tid i Sverige.

Genom att länka bakgrunds- och boendeinformation till flera generationer ökar vi kunskapen om överföringen av kulturella normer och hur denna påverkas av närheten till och kontakter med far- och morföräldrar.

Forskargrupp

Anton Sundberg

Arizo Karimi

Bild på händer som håller i en mobil som visar en baby på displayen samt en gammal kvinna i bakrunden
Senast uppdaterad: 2023-02-20