Åldrande migranter, arbetsmarknaden och välfärdsstaten

Vad är syftet med forskningen?

Forskningsprogrammet ökar kunskapen om äldre migranters arbetsliv och hur detta samspelar med välfärdsstaten och andra faktorer. Sverige har i likhet med många andra länder en åldrande befolkning och samtidigt en ökande andel utrikes födda. Fler äldre aktualiserar frågor om ett längre arbetsliv, försörjning och finansiering av välfärdssystemen. Då en stor andel av befolkningen är född utomlands blir också skillnader mellan invandrade och infödda på arbetsmarknaden och i uppbärandet av sociala förmåner viktiga inte bara för individer utan för samhället och ekonomin som helhet.

Med hjälp av registerdata kan programmet studera individers ställning och rörelser på den svenska arbetsmarknaden från 1960-talet till idag. Statistiska analyser gör det möjligt att undersöka hur individuella och arbetslivsrelaterade faktorer är kopplade till utträdet från arbetsmarknaden och om dessa kan förklara skillnader mellan grupper. Genom att också studera hur personer från olika delar av världen klarar sig och agerar i andra mottagarländer med olika välfärdssystem och traditioner är det möjligt att bättre förstå konsekvenser av olika policyalternativ.

Med hjälp av internationella data kan variationer mellan länder och över tid relateras till skillnader mellan ländernas trygghetssystem och arbetsmarknadsregleringar och till förändringar i dessa. För att ytterligare fördjupa förståelsen kommer intervjuer och enkäter med infödda och invandrade att genomföras. 

PROJEKTETS FORSKNINGSFRÅGOR

  • Hur ser invandrades utträde från arbetsmarknaden ut, på vilket sätt skiljer det sig från inföddas och varför?
  • Vilken roll spelar pensionssystem, socialförsäkringar och andra välfärdsinstitutioner för individers och familjers beslut och möjligheter på arbetsmarknaden och i andra delar av samhället?
  • Hur relaterar förutsättningar, institutioner och traditioner i ursprungslandet till agerande i mottagarlandet, och vilken betydelse har detta för individer och samhällen?

För att få en bredare bild och djupare förståelse utnyttjas metoder och erfarenheter från olika samhällsvetenskapliga discipliner, t.ex. nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi. I programmet deltar forskare med olika ämnesbakgrund och metodologiska perspektiv, men som är verksamma i en bredare gemensam forskningsmiljö i Uppsala.


Projektledare: Olof Åslund

Period: 1 januari 2019 - 31 december 2024

Finansiering: 17 670 000 kr från Vetenskapsrådet 

FORSKARGRUPP

Olof Åslund

Axel Cronert

Lisa Laun

Joakim Palme

FORSKNING KNUTEN TILL PROGRAMMET

Invandrades utträde från arbetsmarknaden

Detta projekt syftar till att skapa ny kunskap om hur utrikes födda kvinnors och mäns utträde från arbetsmarknaden ser ut och har utvecklats över tid, och hur olika faktorer påverkar mönstren och skillnader mot den infödda befolkningen.

Projektet kommer först kartlägga utträdet från början av 1970-talet fram till idag. Under denna tidsperiod har strukturen på arbetsmarknaden ändrat karaktär parallellt med att invandringen förändrats avseende ursprungsländer och skäl till migrationen.

Ett andra steg är att söka förklaringar till mönstren, t.ex. utformningen av pensionssystemet och socialförsäkringarna, individens ställning på arbetsmarknaden och arbetsplatsrelaterade faktorer. Projektet kommer att använda registerdata där det är möjligt att följa individer genom arbetslivet och studera skillnader beroende på t.ex. kön och ursprungsland. Med hjälp av rika data om inkomster, sysselsättning och arbetsgivare kan analyserna identifiera faktorer som påverkar utträdet och undersöka om de kan förklara skillnader mellan grupper.

Genom att i fördjupningar studera svenska reformer och använda arbetsmarknadsinformation från andra länder kan vi bättre förstå hur pensionsbeslut påverkas av ekonomiska incitament och faktorer relaterade till ursprungslandet.

Projektledare: Olof Åslund 

Övriga projektdeltagare: Lisa Laun

Period: 

Finansiering: Forte

Senast uppdaterad: 2022-02-16