Hur viktig är svensk arbetslivserfarenhet för invandrades ställning på arbetsmarknaden?

Vad är syftet med forskningen?

Projektet studerar hur arbetslivserfarenhet i värdlandet påverkar invandrades löner, inkomster och sysselsättning.

Erfarenhet är en nyckelfaktor i ekonomiska modeller som försöker förklara individers ställning på arbetsmarknaden. Avsaknad av relevant erfarenhet är också en återkommande förklaring till långsam etablering bland nyanlända och stora långvariga skillnader mellan infödda och invandrade.

Trots detta är kunskapen om betydelsen av faktisk arbetslivserfarenhet för utrikes födda begränsad. Detta projekt kommer att använda olika statistiska metoder och mycket rika registerdata för att öka vår kunskap. Det kommer att studera den övergripande betydelsen av erfarenhet, och hur denna har utvecklats under fem decennier.

Projektet kommer också att närmare karaktärisera och undersöka innehållet i individers erfarenheter för att lära om t.ex. erfarenhet från vissa branscher, företag och yrken och i olika karriärfaser har större betydelse än annan, och hur detta varierar mellan arbetstagare med t.ex. olika kön, ursprung och utbildning.

Projektet kommer också att undersöka hur arbetslivserfarenhet är kopplat till uppbyggnaden av nätverk och kontakter, som tidigare forskning visat har stor betydelse för individens möjligheter.

Forskargrupp

Olof Åslund

Mattias Engdahl

Zeynep Atabay