Lågkvalificerade jobb, språkkunskaper och arbetsmarknadsutsikter för invandrare

Vad är syftet med forskningen?

Syftet med detta projekt är att förbättra vår förståelse för vilken roll erfarenhet från jobb med låga kvalifikationskrav och språkkunskaper spelar för integrationen av flyktinginvandrare på den svenska arbetsmarknaden.

Med hjälp av registerdata från SCB undersöker vi de långsiktiga arbetsmarknadsutfallen för invandrare från Afrika och Mellanöstern som vid en viss tidpunkt anställdes i lågkvalificerade jobb. Särskilt fokus läggs vid sysselsättning och framtida rörlighet mellan yrken och företag.

Huruvida en person anställs i ett lågkvalificerat jobb, mer kvalificerat jobb eller inte anställs alls är dock inte slumpmässigt. Det är därför svårt att enbart med denna typ av data fånga rena orsakssamband.

Av den anledningen genomför vi också ett så kallat korrespondensexperiment där vi studerar effekterna av erfarenheter från jobb med låga kvalifikationskrav på sannolikheten att fånga en arbetsgivares intresse.

Därutöver undersöker vi också effekterna av att ha genomgått samtliga kurser inom ramen för Svenska för invandrare (SFI). SFI framställs ofta som en nyckel till integration i den offentliga debatten men antalet forskningsstudier inom detta område är begränsat.

I experimentet skickas ansökningar från fiktiva syriska flyktingar med slumpmässigt tilldelad tidigare erfarenhet och avslutad språkutbildning till verkliga arbetsgivare som annonserar efter arbetskraft i lågkvalificerade yrken inom bland annat städning och restaurang. Vilken erfarenhet och avslutad språkutbildning som varje sökande uppgav relateras sedan till sannolikheten att få positiv återkoppling (antingen bli inbjuden till intervju eller om mer information efterfrågas) från arbetsgivaren.

Forskargrupp

Simon Ek

Mats Hammarstedt

Per Skedinger

Senast uppdaterad: 2021-03-05