Utrikes föddas nätverk och etableringen på arbetsmarknaden

Forskning har visat att personliga kontakter spelar en viktig roll vid tillsättningen av nya jobb. Eftersom utrikes födda har en påtagligt svagare ställning på arbetsmarknaden, och sannolikt mer begränsade nätverk, än inrikes födda kommer vi i detta projekt utforska två relaterade frågor; vi kommer (i) dels beskriva uppkomsten av nätverk för utrikes födda och, (ii) dels undersöka betydelsen av olika typer av kontakter för att hitta jobb.

Den första delfrågan kommer att belysas genom att vi identifierar kontakter som uppstår genom etableringsprogrammet (inskrivningar och aktiviteter vid Arbetsförmedlingen), utbildningsinsatser (t.ex. SFI), deltagande i reguljär utbildning och arbete. Vi kommer även identifiera familjemedlemmar och grannar. Genom att beskriva framväxten av olika typer av nätverk efter invandringstillfället kommer vi att kunna ge en bild av vilken typ av kontakter som knyts under den första tiden i Sverige.

Den andra delfrågan besvarar frågan om vilken typ av kontakter som är av störst betydelse då utrikes födda söker arbete. Nätverk som uppstår genom programdeltagande vid Arbetsförmedlingen, utbildning (t.ex. SFI) eller kontakter med faktiska arbetsplatser (via praktik, subv. anställningar, ordinarie anställningar etc.)? Eller är andra typer av kontakter mer värdefulla? Familj och grannar t.ex.? Och hur ser utvecklingen ut över tid? Är en viss typ av kontakter mer betydelsefulla under den första tiden i landet? Och vad händer på sikt?

Forskare

MATTIAS ENGDAHL

SÉBASTIEN WILLIS

OLOF ÅSLUND

Senast uppdaterad: 2022-03-23