Sociala nätverk och integration

Vad är syftet med forskningen?

Bakgrunden till detta forskningsprojekt är att många länder har upplevt en relativt hög nivå av invandring under senare år. Sveriges befolkning har ökat med 1,3 miljoner mellan 2000 och 2018. Invandring stod för 91 procent av denna tillväxt, och 64 procent berodde på invandring från utanför Europa. Totalt var 19 procent av Sveriges befolkning utlandsfödda 2018. 11 procent var födda utanför Europa.

Samtidigt finns en oro för att utlandsfödda har svårt att integreras i samhället, och statistik visar att utrikes födda har lägre utbildning, sysselsättning, politiskt deltagande, arbetsvillkor, ekonomi, bostadssituation, hälsa, välmående och sociala relationer jämfört med inrikes födda i Sverige (Puranen 2019, SCB 2019).

Sedan 2014 arbetar den ideella organisationen Nya Kompisbyrån (NKB) med att föra samman etablerade och nya svenskar till informella fikaträffar (”kompisfika”) i syfte att öka integrationen och skapa nya nätverk.

I detta forskningsprojekt kommer vi att genomföra en randomiserad kontrollerad interventionsstudie i samarbete med NKB för att vetenskapligt utvärdera hur kompisfika påverkar dess deltagare i termer av integration, ekonomiska utfall och attityder.

Forskningen kommer att bidra till en akademisk litteratur om integration genom att vetenskapligt belägga hur informella kontakter med etablerade svenskar kan påverka integrationen av utlandsfödda. Utöver det kommer forskningen även att utvärdera hur etablerade svenskar påverkas av att matchas ihop med utlandsfödda.

PROJEKTETS FORSKNINGSFRÅGOR

  • Hur kan personer som är nya i Sverige integreras i samhället genom exempelvis jobb, bostad och social inkludering? 
  • Hur påverkas en ny svensks integration, i form av exempelvis självupplevd inkludering i samhället, arbetsmarknadsutfall och attitydförändringar, av en fika med en etablerad svensk? 
  • Hur påverkas de etablerade svenskarnas attityder av dessa möten? 
  • Vilka effekter har informella sociala nätverk och den ideella sektorn på integration?​Forskargrupp

Mounir Karadja

Olle Hammar

Akib Khan

Media

Research conversation on UR Play

Senast uppdaterad: 2022-01-28