Vem får asyl? Om betydelsen av egenskaper och externa faktorer för byråkraters beslutsfattandestöd

Vad är syftet med forskningen?

Huvudmålet med forskningen är att undersöka utgången i asylärenden och huruvida utfallet påverkas av karaktärsdrag och fördomar hos byråkrater. Forskarna menar att deras forskning kommer att bidra till ökad förståelse för den mellanliggande byråkratiska processen som avgör vem som får asyl.

Det är väldokumenterat att byråkrater åtnjuter en hög grad av diskretion i utförandet av sitt arbete. Samtidigt har processen potentiellt stor betydelse för ett asylärendes utfall. Antalet asylansökningar har ökat kraftigt de senaste åren och med det, pressen på byråkrater med ansvar för asylprövning. Det är därför viktigt att öka kunskapen kring beslutsprocessen för att säkra en rättvis och samstämmig bedömning av asylärenden.

Forskarna kommer att undersöka om likhet gällande kön på handläggare och asylsökande samt yttre händelser, såsom terrorattacker, påverkar beslutsfattande inom Migrationsverket. De kommer även att studera relationen mellan enskilda byråkraters karriärutveckling och bedömning av asylärenden.

Projektet använder sig huvudsakligen av kvantitativa metoder samt ett antal intervjuer med handläggare och beslutsfattare inom Migrationsverket. Forskarna hoppas att projektet kan bidra med viktig information kring juridiskt irrelevanta faktorers eventuella inverkan på asylbeslut.

Den kunskapen är helt nödvändig för att säkra en rättvis och samstämmig bedömning av asylärenden och har stor relevans både i Sverige och internationellt. Att till exempel säkerställa opartiskt beslutsfattande inom Migrationsverket, är grundläggande för att myndighetsutövningen ska uppfattas som legitim, både hos allmänheten och hos den enskilde asylsökanden.

Forskargruppen kommer att utveckla en databas som de hoppas kan fungera som en resurs för vidare forskning i ämnet. Den typen av data är inte så lätt tillgänglig idag men för att kunna svara på viktiga forskningsfrågor så behöver forskare få tillgång till sådana uppgifter.

FORSKNINGSPROJEKTET I KORTHET:

  1. I den första studien skall forskarna undersöka huruvida likhet mellan handläggare och asylsökande, främst gällande kön, påverkar utfall i asylärenden. Denna studie fokuserar därmed explicit på en välkänd tes inom forskningen: att en sökande kan behandlas mer gynnsamt om denne delar vissa attribut med byråkraten. Då tidigare forskning främst behandlat frågan i öppna miljöer med upprepade sociala interaktioner, såsom inom skolväsendet, bidrar den här studien med ny kunskap från en stängd interaktion med ett fåtal möten.
  2. I den andra delstudien skall forskarna undersöka huruvida yttre händelser, såsom terrorattacker och förlisningar på Medelhavet, påverkar beslutsfattande i asylärenden under den efterföljande perioden. Forskarna vill se om dessa yttre händelser kan utlösa fördomar eller stereotypa bilder av asylsökande som kan påverka beslutsfattarna, både gällande deras bifallsfrekvens samt hur många asylsökande som tas i förvar i väntan på beslut.
  3. I den tredje delstudien skall forskarna undersöka om, och i så fall hur, erfarenhet (mätt som anställningstid) påverkar beslutsfattande, samt hur beslutsfattande är kopplat till byråkraters karriärvägar inom myndigheten.

Forskargrupp

Henrik Andersson

Linna Martén 

Kristoffer Jutvik

Ritad bild på människor
Senast uppdaterad: 2021-06-09