Etnologi

Etnologi är en kulturvetenskap, som syftar till att ge inblick i människors levnadsförhållanden ur kulturella, sociala och historiska perspektiv. Ämnet omfattar studiet av materiella förhållanden, sociala relationer, föreställningar och tankemönster nu och i det förflutna. Därutöver studeras ämnets kunskapsproduktion i sig (det vill säga dess metoder och teorier) både i sin historiska utveckling och i samtiden.

I kurserna ingår såväl faktakunskaper som teoretiska och metodologiska moment. Kunskap söks i olika slag av material såsom skriftliga källor, muntliga utsagor och fysiska artefakter. Viktiga metoder är fältarbete, intervjuer, observationer, bild- och textanalys. Viktiga inslag i undervisningen är, utöver föreläsningar och gruppdiskussioner, därför laborativa uppgifter i form av textanalys och fältarbete, med början redan under A-kursen. Ett utbildningsmål är att utveckla förmågan till självständiga presentationer på ett vetenskapligt sätt, muntligt såväl som skriftligt. Examinationer sker företrädesvis genom hemskrivningar, PM och uppsatser.

Utbildningen lägger redan från A-nivån grund för både fortsatt forskning och yrkesverksamhet utanför universitetet. De yrkesområden som kunskaper inom etnologin syftar till hör främst till kulturområdet, exempelvis museer, arkiv, projektledning och kulturutveckling, kulturmiljövård och kulturadministration och till yrken inriktade mot journalistik, utbildning, information och omvärldsanalys, samt mångfaldsrelaterade frågor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin