Samhällsgeografi/kulturgeografi

Samhällsgeografi är huvudområdet på grundnivå. Kulturgeografi är huvudområdet på avancerad nivå.

Samhällsgeografin beskriver och analyserar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer, sociala mönster och livsformer i olika geografiska miljöer med utgångspunkt i de fysiska, ekonomiska och sociala processer som formar och förändrar samhällens rumsliga mönster.

Hur människans skilda aktiviteter påverkar olika platser och regioner, och hur avstånd, miljö och resurser inverkar på handlingsmönster är grundläggande frågor inom både utbildningen och forskningen. Samhällen analyseras på olika nivåer, från den lokala som exempelvis inkluderar såväl relationer mellan den enskilda människan och hennes miljö som kommunala planeringsfrågor, till den globala som omfattar exempelvis migrationsströmmar, näringslivets internationalisering och internationella miljöfrågor. Frågor om hållbar utveckling har en central plats i samhällsgeografin.

Samhällsgeografen ställer ofta aktuella samhällsvetenskapliga problem i förgrunden, vare sig analysen gäller förhållandet mellan i-land och u-land eller relationer mellan individer, organisationer och företag. Men studierna av platser och områden kan också bedrivas från ett humanistiskt perspektiv, där frågor om kultur, identitet och förankring uppmärksammas, eller utifrån ett mer naturvetenskapligt perspektiv, där miljöproblem, resursanvändning och ekosystem blir centrala intresseområden.

Studier på A- och B-nivå i samhällsgeografi, för behörighet till C-nivå, kan ske via kurspaketen Samhällsgeografi A, 30 hp och Samhällsgeografi B, 30 hp. Det är emellertid också möjligt att läsa våra kurser som fristående kurser om 15 hp och på så sätt bli behörig för C-nivån. Inom ämnet erbjuds också en introduktions- och en fortsättningskurs i geografiska informationssystem (GIS). Det nätbaserade kursutbudet består av fyra tematiska kurser med inriktning mot globala frågor, geopolitik, stadsutveckling och ekonomisk geografi. Dessa kan även sökas inom ramen för kurspaket Samhällsgeografi A.

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Avancerad nivå

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin