Anmälnings- och studieavgifter

Sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter för studier på grundnivå och avancerad nivå.

Du behöver inte betala någon anmälningsavgift om du är:

 • medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige)
 • medborgare i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz
 • svensk medborgare men inte längre bor i Sverige.

Däremot måste du skicka in papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller styrka ditt medborgarskap.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter gäller sökande som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i ett EU-land, EES-land eller i Schweiz.

Anmälningsavgiften är 900 svenska kronor och den betalas i samband med att du anmäler dig. Anmälningsavgiften återbetalas inte om kursen ställs in. Avgifter tas ut för studier på grundnivå och avancerad nivå. Utbildningar på forskarnivå är inte avgiftsbelagda.

Studieavgifternas storlek bestäms av respektive universitet och högskola och varierar mellan olika kurser och program. Avgiften framgår på respektive kurs- och programsida.

Om du har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och saknar svenskt personnummer måste du skicka in dokument som styrker detta. Dokumenten måste vara vidimerade, vilket innebär att namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer ska finnas på varje dokument. En kamrat, familjemedlem eller myndighetsperson kan intyga om att kopian överensstämmer med originalet.

Studieavgifter för doktorander

Anmälnings- och studieavgifterna gäller alla som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz och som söker kurser på grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även doktorander som läser kurser på grundnivå och avancerad nivå om kurserna inte ingår i deras forskarutbildning. Läs mer om avgifter för doktorander.

Stipendier

Uppsala universitet erbjuder några stipendier som täcker studieavgiften för avgiftsskyldiga sökande. Även Svenska institutet administrerar ett antal stipendier. Läs mer om Uppsala universitets stipendier (informationen finns endast på engelska).

Undantag från att betala anmälnings- och studieavgift

Det finns några undantag från kravet att betala avgifter. Du behöver inte betala om du:

 • har permanent uppehållstillstånd i Sverige.
 • har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier.
 • har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier och innan detta upphörde att gälla har ansökt om fortsatt uppehållstillstånd.
  Undantaget gäller:
  - om du sökte det fortsatta uppehållstillståndet på samma grund som det tidigare eller med stöd av någon bestämmelse i lagen 2016:752, och
  - Migrationsverket ännu inte har fattat beslut i ärendet.
 • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige.
 • är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige.
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige.
 • har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige för andra skäl än studier.
 • är utbytesstudent, det vill säga du är student vid ett utländskt universitet och genomför en del av din utbildning som ingår i ett utbytesavtal med Uppsala universitet.
 • studerar inom den typ av avgiftsbefriade utbytesprogram som regeringen beslutat om.

Bostadsgaranti

Bo i din studentstad. Foto: Carlis Fridlund

Uppsala universitet har en bostadsgaranti för de studenter som berörs av de nya anmälnings- och studieavgifterna. Bostadsgarantin avser ett år. För att få veta mer om bostadsgarantin och villkoren för att inkluderas i den, vänligen kontakta oss på: masterprograms@uu.se.

Kontakta studieavgiftssamordnarna

Om du har frågor om studieavgifter besvaras dessa säkrast via e-post till feemaster@uu.se. Du kan också ringa till studieavgiftssamordnarna på 018-471 19 02.

Senast uppdaterad: 2023-01-12