Teknik och naturvetenskap – utbildning för yrkesverksamma

Vårt behov av att lära oss stannar inte vid examen eller första åren i yrkeslivet. För att fortsätta utvecklas och möta arbetsmarknadens kompetenskrav finns möjligheten att fortbilda sig. Vi har därför tagit fram nya kurser som ger spetskunskap och bredd inom ämnen som biologi, teknik, IT, fysik, geovetenskap och kemi. 

Kurserna ges på kvällstid, helger eller distans och du söker dem via antagning.se. Sista ansökningsdag till vårterminen 2022 är 15 oktober.

Kurser inom biologi

Miljövård

Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål antogs av riksdagen 1999. Är målen möjliga att uppnå? Saknas det mål för något viktigt område? Hur ska vi veta när målen har nåtts? Kursen ger dig träning i att kritiskt granska miljövårdsfrågor och att sätta in dem i ett samhälleligt sammanhang. Du får en inblick i luft-, vatten och landskapsvård, och hur mänsklig påverkan i korta och långa tidsperspektiv inverkar på dessa naturtyper.

Miljövård, 15 hp

Bevarandegenetik för naturvårdare

Många av Sveriges arter minskar drastiskt och på regional nivå är många arter på väg att helt försvinna. Bevarandeåtgärder som reintroduktioner och förstärkningar av populationer blir därför allt mer aktuella, men hur kan man på bästa sätt genomföra detta? Kursen belyser hur man i praktiken kan genomföra räddningsåtgärder för hotade arter, med tanke på både demografiska och genetiska problem hos små populationer

Bevarandegenetik för naturvårdare, 3 hp

Fler exempel på fristående kurser inom biologi:

Barrträd fotograferade rakt uppifrån.

Medicinsk fysik

Illustration med kurvor och matetmatiska formler.

Kursen ger kunskap om fysikens betydelse för medicinsk diagnostik och behandling. Du får lära dig om laserbaserade metoder, ultraljud, kärnspinresonansberoende metoder (till exempel MRI), PET, boron neutron capture therapy (BNCT), röntgen och kemisk-fysikaliska analysmetoder.

Medicinsk fysik, 8 hp

Fler exempel på fristående kurser inom fysik:

Global hållbarhet – aktörer och strategier för förändring

I strävan efter en mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället krävs stora omställningar, både på individ- och samhällsnivå. I relation till dagens hållbarhetsproblematik studerar och analyserar du under kursens gång olika aktörer och förändringsstrategier, från lokal till global nivå. Kursen bygger på diskussion och samtal med gästföreläsare och andra studenter. Under kursens sista del arbetar du med ett konkret förändringsprojekt.

Global hållbarhet – aktörer och strategier för förändring, 7,5 hp

Fler exempel på fristående kurser inom geovetenskap:

Människa–datorinteraktion

Människa–datorinteraktion är studiet av interaktionen mellan användare och datorer. Kursen handlar om hur människans egenskaper påverkar hur tekniska system bör konstrueras. Interaktionen mellan användare och datorer sker via användargränssnittet, som inkluderar både mjukvara och hårdvara – från appar till storskaliga mekaniska system som flygplan och kraftverk. Kursen behandlar olika metoder för att analysera användare, arbetsuppgifter och tekniska system.

Människa–datorinteraktion, 5 hp

Fler exempel på fristående kurser inom IT:

Kurser inom teknik

Projektledning

Under kursen får du lära dig hur ett projekt planeras och genomförs. Du får bland annat kunskap om den terminologi som används inom projektledningsområdet, och hur du arbetar med projektplaner, målformuleringar, projektorganisationer, riskhantering, dokumentation, kommunikationsplanering och tidsplaner. I kursen kommer du att träna på att använda olika metoder och tekniker, samt genomföra ett eget projekt.

Projektledning, 5 hp

Hållbar utveckling och CSR

I kursen får du lära dig grunderna i hållbar utveckling och företagens sociala ansvar (CSR). Vi kommer att diskutera och tillämpa centrala begrepp som hållbarhet, socialt ansvar, Triple Bottom Line, People-Planet-Profit och ekologiska fotavtryck. Vi arbetar med olika typer av systemmodeller för att visualisera dagens situation och förändringsbehov. Du kommer också att få ta del av hur man mäter och rapporterar det sociala ansvaret i olika typer av hållbarhetsrapporter.

Hållbar utveckling och CSR, 5 hp

Fler kompetensutvecklingskurser inom teknik:

Senast uppdaterad: 2021-10-13