Akut internmedicin, vt 24

Omhändertagande och handläggning under det första vårddygnet.

Kursdatum: 15-19 april 2024 i Uppsala.

Målgrupp: ST-läkare i början av sin specialistutbildning och som är intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutmedicinska området. Även AT-läkare i slutet av sin AT-tjänstgöring och med erfarenhet från akutverksamhet.

Avgift: 13 800 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Kontakt: Pernilla Riben (e-post) , projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Bildkollage läkare med medicin relaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. I bakgrunden illustrationer av olika kroppsorgan.

Anmälan är stängd

Sista anmälningsdag till den här kursen har passerat.

Kursintroduktion

Snabb och adekvat handläggning på akutmottagningen kan vara livsavgörande

Handläggning av akuta sjukdomstillstånd utgör en viktig del av arbetet inom de flesta medicinska specialiteter, både inom sluten- och öppenvården. Majoriteten av patienterna som vårdas vid medicinavdelningar har lagts in akut. Den höga arbetsbelastningen, kravet på snabb och adekvat insatt handläggning av akuta sjukdomstillstånd, samt bristen på lediga sängplatser ställer stora krav på jourhavande läkare.

Ökade kunskaper hos läkare inom jourverksamheten ökar patientsäkerheten och förkortar vårdtiden genom en korrekt utredning och behandling redan vid inläggningen.

Kursen i akutmedicin utgår från vanligt förekommande symtom och sjukdomstecken vid medicinska akutmottagningar och vårdcentraler. Föreläsningarna baseras till stor del på fallbeskrivningar ur vår kliniska vardag. Vi fokuserar på det akuta omhändertagandet samt handläggningen under det första vårddygnet då patienten läggs in.

Henrik Toss, Med. dr, överläkare, Enköpings lasarett

Mitt intresse har alltid kretsat kring hur vi bäst tar hand om patienter som söker vård på grund av akuta sjukdomstillstånd. Som kardiolog är jag van vid att ständigt sträva efter en snabb handläggning. Där är det ofta livsavgörande att komma till en korrekt diagnos och att inte förlänga tiden till behandling.
När jag ansvarade för akutsjukvården vid sjukhuset fascinerades jag av hur stimulerande arbetet vid en akutmottagning är. Det är få arbetsplatser där man kan göra skillnad för så många patienter under ett enda arbetspass. Jag slutar aldrig att förvånas över den snabba utvecklingen inom området akut internmedicin.
För att känna sig trygg med jourarbetet krävs en ständigt återkommande fortbildning, där man diskuterar korrekt diagnostik och de nya riktlinjerna för akut handläggning av patienter som söker vid våra medicinska akutmottagningar.

Porträtt Henrik Toss

Henrik Toss

Anton Gard, Med. Dr, specialistläkare i kardiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Som läkare söker jag efter kunskap som både ger mig en ökad förståelse och som jag konkret kan använda mig av i mitt kliniska arbete. Kunskapsöverföring kommer alltid att vara en viktig del av läkaryrket och jag intresserar mig för hur man kan höja kvalitén på undervisning och göra den mer effektiv. Inom akutsjukvård ställs höga krav på snabb, korrekt diagnostik och handläggning. Det sker en ständig kunskapsutveckling inom alla fält och det är nog närmast omöjligt att hålla sig uppdaterad om och behärska alla internmedicinska diagnoser. Med det sagt så växer arbetsglädjen i takt med kunskapen och erfarenheten. Man kan verkligen göra skillnad för patienterna! Kunskapen ger också en trygghet som återspeglas i hur man talar med patienter och kollegor. Min förhoppning är därför att den här kursen ska ge deltagarna ett ökat självförtroende och leda till att arbetet på akutmottagningen känns roligare.

Anton Gard

Anton Gard

Kursens Mål

Målet med kursen är att deltagarna skall stärka sin förmåga att kunna diagnostisera, utreda och vidta adekvata åtgärder vid akuta medicinska sjukdomstillstånd.

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Akutsjukvård c1, c2, c3
 • Allmänmedicin c3
 • Internmedicin c1, c2, c3, c4
 • Endokrinologi och diabetologi c1, c2, c3, c4
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2, c3, c4
 • Kardiologi c1, c2, c3, c4
 • Lungsjukdomar c1, c2, c3, c4
 • Njurmedicin c1, c2, c3, c4
 • Geriatrik c1, c2, c3, c4
 • Neurologi c9
 • Reumatologi c11
 • Hematologi c1, c2, c3, c4

Enligt SOSFS 2021

 • Akutsjukvård STc1, STc2, STc3
 • Allmänmedicin STc3
 • Internmedicin STc1, STc2, STc3, STc4
 • Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2, STc3, STc4
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2, STc3, STc4
 • Kardiologi STc1, STc2, STc3, STc4
 • Lungsjukdomar STc1, STc2, STc3, STc4
 • Njurmedicin STc1, STc2, STc3, STc4
 • Geriatrik STc1, STc2, STc3, STc4
 • Neurologi STc9
 • Reumatologi STc11
 • Hematologi STc1,STc2, STc3, STc4

Pedagogiskt upplägg

Kursen är uppbyggd kring fallbaserade föreläsningar och falldiskussioner. För att öka graden av interaktivitet används mentimeter vid ett flertal tillfällen under kursen.

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Henrik Toss, kursledare, Med. dr, överläkare, Enköpings lasarett

Niclas Abrahamsson,Överläkare, endokrin- och diabetessektionen, specialmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gorav Batra, Med dr, specialistläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sara Bülow Anderberg, Specialistläkare, verksamhetsområde anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Christina Christersson, Docent, överläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jens Ellingsen, Specialistläkare, lungsektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tobias Eriksson, Chefsöverläkare, beroendemedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anton Gard, kursledare, Specialistläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jarl Hellman, Överläkare, sektionen för endokrinologi och diabetologi, specialmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Karin Hjorton, Specialistläkare, reumatologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Varvara Kommata, Specialistläkare, arytmisektionen, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Erik Lindeman, Överläkare, Giftinformationscentralen, Stockholm

Jan Melin, Överläkare, sektionen för njurmedicin, specialmedicin, Akademiska sjukhuset

Anna Robelius, Specialistläkare, sektionen för hematologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Pernilla Rundlöf Nygren, Specialistläkare, infektionskliniken, Akademiska sjukhuset

Anders Rönnblom, Docent, överläkare, sektionen för gastroenterologi, specialmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Eric Thunander, Specialistläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Johan Virhammar, docent, specialistläkare neurologi, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Signild Åsberg, Docent, överläkare, verksamhetsområde neuro, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Akut internmedicin

 

MÅNDAG 15 april 2024

08.30–09.00 Registrering

09.00–10.00 Introduktion till kursen. Handläggning av svårt sjuk patient. Kommunikation och dokumentation vid arbete på en akutmottagning, Henrik Toss, Anton Gard

10.00–10.30 Paus

10.30–12.00 Ökad blödningsbenägenhet. Differentialdiagnostik. Provtagning. Handläggning vid blödning relaterad till trombolys- respektive Waranbehandling. Åtgärder vid trombocytdysfunktion. DIC. Diagnostik och behandling, Christina Christersson

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Akut diabetologi. Ketoacidos. Bedömning av utlösande faktorer. Handläggning. Hyperosmolärt koma. Orsaker och behandling. Hypoglykemi. Behandling. Indikationer för inläggning, Niclas Abrahamsson

13.50 -15.20 Akut endokrinologi. Addison; akut handläggning. Hyperkalcemi. Differentialdiagnostik. Akuta åtgärder. Thyreotoxikos. Terapi i akutskedet. Indikationer för inläggning, Jarl Hellman

15.20–15.45 Paus

15.45 -17.00 Akut reumatologi. Akut handläggning av artrit och temporalisarterit. När misstänka systemsjukdom? Karin Hjorton

 

TISDAG 16 april 2024

08.30–10.00 Hjärtklappning. Behandling av förmaksflimmer samt smala och breda takykardier, Varvara Kommata

10.00–10.30 Paus

10.30–11.15 Synkope. Diagnostik och handläggning, Varvara Kommata

11.15 -12.00 Hypertoni. Vilken utredning bör genomföras i akutskedet? Val av lämpliga läkemedel. Vilka symtom respektive blodtrycksnivåer indicerar inläggning? Hur mycket bör blodtrycket sänkas i akutskedet? Henrik Toss

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Gastroenterologi. Patologiska leverprover. Handläggning av akut leversvikt.
Ascites. Provtagning. Behandling. Indikation för buktappning, Anders Rönnblom

13.50 -14.35 Bedömning och handläggning av diarré ur akutperspektiv. Vad talar för en nydebuterande inflammatorisk tarmsjukdom och vad gör man då? Handläggning av ett skov hos en patient med känd IBD. Något om konsten att rektoskopera, Anders Rönnblom

14.35–15.00 Paus

15.00–16.30 Akut njursvikt. Differentialdiagnostik och handläggning vid akut njursvikt, Jan Mellin

 

ONSDAG 17 april 2024

8.30–10.00 Akut hjärtsvikt. Handläggning av akut lungödem. Bakomliggande orsaker och dess inverkan på terapival. Cardiogen chock, Anton Gard

10.00–10.30 Paus

10.30–12.00 Akut bröstsmärta. Akut kranskärlssjukdom. ST-höjningsinfarkt: Reperfusionsstrategi - primär PCI eller prehospital trombolys? Antitrombotisk behandling före/efter primär PCI respektive trombolys? Icke-ST-höjningsinfarkt och instabil angina. Riskvärdering. Antitrombotisk behandling – indikationer, kombinationer. Optimerad antiischemisk terapi, Gorav Batra

12.00–13.00 Lunch

13.00-14.30 Stroke. Akut omhändertagande och akut sekundärprevention vid stroke. Praktisk tillämpning, Signild Åsberg

14.30-15.00 Paus

15.00 -17.00 Feber och frossa. Sepsis; definition, diagnostik, antibiotikaval och handläggning. Lunginflammation. Vilka odlingar är av värde? Vilka patienter behöver läggas in? Endokardit. När bör man misstänka att blåsljudet är associerat med en endokardit? Optimal odlingsstrategi. Antibiotikaval. Meningoencefalit. Vad talar för bakteriell genes? Tolkning av liquoranalyser. Handläggning av misstänkt encefalit. Antibiotikaresistens, Pernilla Rundlöf Nygren

 

TORSDAG 18 april 2024

08.30–10.00 00 Akut lungsjukdom. Akutbehandling av astma och KOL. Indikation för antibiotika? Akut respiratorisk insufficiens. Bakomliggande orsaker. Hur mycket syrgas törs man ge? Indikation och kontraindikation för behandling med NIV respektive respiratorbehandling. Pneumothorax. Dränage eller exspektans? Pleuravätska. Hur hantera på akutmottagningen? Anafylaxi och allergiska reaktioner. Handläggning och behandling. Lämpliga recept och instruktioner inför hemgång, Jens Ellingsen

10.00–10.30 Paus

10.30–12.00 Hematologi. Anemi. Differentialdiagnostik. Svår hemolys. Provtagning före blodtransfusion? Indikation för transfusion. Trombocytopenier. Indikation för trombocytransfusion. Neutropen feber: Initial behandling, indikationer för isolering. Akut leukemi: Initial handläggning, när bör patienten remitteras för akut utredning och behandling? Anna Robelius

12.00–13.00 Lunch

13.00–15.00 Akut neurologi. Handläggning av akut yrsel på akutmottagningen Differentialdiagnostik och handläggning vid akut huvudvärk. Differentialdiagnostik vid kramper, Johan Virhammar

15.00–15.30 Paus

15.30–16.30 Akut psykiatri. Regler kring vårdintyg, nödvärn och nödrätt. Bedömning av suicidrisk. Förhållningssätt vid personlighetsstörningar, Tobias Eriksson

 

FREDAG 19 april 2024

08.30–10.00 Medicinsk intensivvård. Chock. Genes. Handläggning. Kristalloider kontra kolloider? ABCDE. Elektrolytrubbningar, Sara Bülow Anderberg

10.00 -10.30 Paus

10.30–12.00 Akut omhändertagande av den förgiftade patienten. Akuta förgiftningar är en vanlig företeelse på akutmottagningen och kan yttra sig kliniskt på många sett beroende på förgiftningsmedel. I den här föreläsningen ligger fokus på de symtom som utgör de stora orosmomenten vid förgiftningar med psykiatriska läkemedel och narkotika: medvetandepåverkan med risk för ofri luftväg, agitation och/eller epileptiska kramper och – i svåra fall – hemodynamisk påverkan. I föreläsningen presenteras viktiga toxiska mekanismer, klinisk bild vid olika toxiska syndrom (”toxidrom”) inklusive vid blandförgiftningar (”pyttipannatoxidromet”) samt förslag till ett strukturerat omhändertagande. Erik Lindeman

12.00–13.00 Lunch

13.00 -14.30 Tromboembolisk sjukdom. Bensvullnad. Vad talar för djup ventrombos? Ultraljud eller flebografi för diagnostik? Har D-dimer något att tillföra? Indikationer för trombolys. Bedömning av bakomliggande faktorer i akutskedet. Lungemboli. Klinisk bild. Behandling, Eric Thunander

14.30 -15.00 Avslutande diskussioner, Anton Gard, Henrik Toss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin