Medicin, vård och omsorg

dekorativ bild

Våra utbildningar vänder sig till dig som behöver ta dig ett steg vidare i karriären.

Det täta samarbetet mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset ger dig tillgång till det bästa av akademin och den kliniknära verksamheten.

För läkare

Dekorationsbild

”Uppsalakurserna” har blivit lite av ett begrepp och vi är väldigt glada att dessa är uppskattade och ett gott komplement till Socialstyrelsens SK-kurser. Vi har ett högt söktryck men det är mycket sällan vi behöver säga nej till en deltagare vilket vi vet är uppskattat. 

Aktuellt kalendarium för Uppsalakurserna hittar du här >> 


Som ett av  Sveriges största Universitet kan vi tillsammans med  Akademiska sjukhusets hela kompetens säkra en god kvalitet på samtliga våra kurser.

FÖR SJUKSKÖTERSKOR, FYSIOTERAPEUTER samt övrig personal inom vård och omsorg

Omvårdnad inom postoperativ och kirurgisk intermediärvård 7,5 hp >>
Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som jobbar inom postoperativ vård eller kirurgisk intermediärvård.

Fördjupningskurs inom operationssjukvård för operationssjuksköterskor, 15 hp >>
En akademisk kurs som riktar sig till dig som vill fördjupa din kompetens inom flera av operationssjuksköterskans kompetensområden.

Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL  >>
Våra kurser, på grund – och påbyggnadsnivå, vänder sig till teamen som möter dessa patienter främst inom Primärvården men kan även vara av värde för professioner inom slutenvården.

Koordinering av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården, 7,5 hp >>
Från 1 februari 2020 har regionerna ett lagstadgat ansvar att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter. Den här utbildningenger en fördjupad kunskap om lagar och regler som är kopplade till sjukskrivning och rehabilitering och vad funktionen för koordinering innebär ur kliniskt och teoretiskt perspektiv. Utbildningen vänder sig till dig som är fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator eller sjuksköterska och som arbetar som rehabkoordinator.


Är det någon kurs du saknar eller skulle du själv vilja göra en kurs inom ditt specialområde?
Hör av dig till Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare vid enheten för uppdragsutbildning, så träffas vi och diskutera hur vi eventuellt kan skapa den tillsammans!

Health Care Management

Kugghjul driver ett hjärta - illustration

Utmaningarna inom Hälso – och sjukvården är många och komplexa. Lika många är modellerna och teorierna hur man på bästa sätt löser dem. Men hur kan du som ledare veta vilka som passar din verksamhet? Hur skapar jag mening och motivation bland mina medarbetare i en vardag som ständigt förändras?
Utbildningen Health Care Management har fokus på att vara ledare i komplexa organisationer med starka, professionella medarbetare. Den ger dig en akademiskt välgrundad kunskap och verktyg för att skapa gränsöverskridande samarbeten.
​Utmaningar som tas upp är bland annat beslutsfattande i verksamheter som styrs både politiskt, medicinskt och administrativt, förändring i ledarskap när digitaliseringen ökar och där patienten är en allt viktigare aktör. 

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till dig som har, eller står inför, ett strategiskt ledningsuppdrag inom Hälso – och sjukvården.

Vad får du med dig? 

  • Välgrundad akademisk kunskap att tillämpa i din egen verksamhet.
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor och erfarna ledare från Hälso – och sjukvården. 
  • En förståelse och kunskap kring att leda i en komplex organisation

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Bengtson vid Företagsekonomiska institutionen

Delkurser:

Effektivitet, styrning och ledarskap i hälso- och sjukvård (7,5hp

E-hälsa och den delaktiga patienten (7,5hp)

Kontakta oss om du vill prata utbildning inom Medicin, vård, omsorg och farmaci

KOF - webbaserad introduktionsutbildning

Krav- och Funktionsschema (KOF) är en metod skapad för företagshälsovården som utgår från ett möte på arbetsplatsen mellan en person från företagshälsovården, den anställde och den närmste chefen. Mötet genomförs som ett strukturerat samtal mellan den anställde och chefen där deltagande person från företagshälsovården förbereder mötet, leder samtalet, dokumenterar och sammanfattar.

Utbildningen är pausad för nyanmälningar
Kontakta Therese Hellman för mer information.

Senast uppdaterad: 2021-10-05