Fördjupningskurs inom operationssjukvård för operationssjuksköterskor, 15 hp

Dekorativ bild

Fördjupningskurs operationssjukvård

Datum: Ny kursomgång startar ht 23. Datum publiceras under januari 2023
Utbildningen ges på kvartsfart (25%) under två terminer i en kombination av undervisning som är campusförlagd och på distans.

Målgrupp: Leg sjuksköterskor med specialistutbildning inom operationssjukvård som önskar fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på operationssjuksköterskans arbetsområde.

Avgift: Se information om kursavgift under respektive anmälningslänk nedan.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Kontakt: Kristina Lundgren (e-post)

Anmälan:
observera att det är olika anmälningslänkar beroende på var du är anställd!

Använd denna länk om du är anställd vid Akademiska sjukhuset
INOM verksamhetsområde AnOpIVA (webbformulär)


Använd denna länk om du är anställd vid Akademiska sjukhuset, inom 
ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN än AnOpIVA (webbformulär)


Använd denna länk om du inte är anställd vid Akademiska sjukhuset (webbformulär)

Sista anmälningsdag: 1 juni 2023

Kursledaren har ordet

Maria Eriksson kursledare

Varmt välkomna till fördjupningskurs för operationssjuksköterskor!

Operationssjukvård är ett område som inbegriper flertalet kirurgiska specialiteter och kräver fördjupade kunskaper i intraoperativ omvårdnad. Operationssjuksköterskan har ett ständigt behov av kontinuerlig fortbildning för att fördjupa sin kompetens och därmed kunna säkerställa god omvårdnad av individer med komplexa sjukdomstillstånd.

Vi kan nu erbjuda en akademisk kurs som riktar sig till dig som vill fördjupa din kompetens inom flera av operationssjuksköterskans kompetensområden. Kursen kommer bland annat att belysa områden som etik, personcentrerad vård, postoperativa sårinfektioner samt trauma-, robot- och interventionskirurgi.

Maria Eriksson, Operationssjuksköterska, Med. Mag., Utbildningsoperationssjuksköterska AnOp sektionen, Akademiska Sjukhuset.

Kursens mål

Kursens syfte är att studenten förvärvar fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på operationssjuksköterskans arbetsområde.

Efter avslutad utbildning skall deltagaren kunna:

  • Identifiera omvårdnadsbehov, leda planering och samordning samt motivera omvårdnadsåtgärder inom operationssjukvård.
  • Redogöra för behandlingsmetoder och patofysiologi vid traumakirurgi samt skapa handlingsplan för omvårdnaden.
  • Identifiera och analysera risker för postoperativa sårinfektioner samt kunna redogöra för förebyggande omvårdnadsåtgärder.
  • Identifiera och analysera risker vid användning av medicinteknisk utrustning inom operationssjukvård samt skapa en säker arbetsmiljö.
  • visa fördjupad kunskap och färdighet inom kirurgiska principer och metoder för hudförslutning.
  • kritiskt granska och analysera vetenskapliga studier och forskningsrön samt tillämpa dessa i den kliniska kontexten.
  • visa fördjupad förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer.
  • utvärdera egna kunskaper och identifiera behov av fortsatt kunskapsutveckling inom den egna professionen.

Pedagogik

Upplägget syftar till att stimulera deltagarnas förmåga till aktivt och självständigt kunskapssökande. Föreläsningar och seminarier vid de campuslagda dagarna syftar till att stimulera studenternas fortsatta lärande genom egen inläsning, bearbetning av inlämningsuppgifter, grupparbeten och diskussioner.

Senast uppdaterad: 2023-01-17