Arytmier

Dekorativ bild

Praktiskt inriktad kurs i EKG-tolkning och behandling av arytmier. Falldiskussioner och problemlösningar av arytmifall.

Datum: 30 nov-3 december 2021, campusförlagd utbildning i Uppsala

Målgrupp: ST-läkare under sin utbildning i internmedicin, akutsjukvård och kardiologi men även till allmänläkare med intresse för arytmi och färdiga internmedicinare som önskar fräscha upp sina kunskaper inom arytmiområdet. AT-läkare i senare delen av AT-perioden är välkomna i mån av plats.
Avgift: 13 800 kr exkl. moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Kontakt: Linda Isacsson

Sista anmälningsdag: Har passerat

Introduktion

Utvecklingen inom arytmiområdet går fort och nya rön tillkommer kontinuerligt

Kursen syftar dels till att ge grundläggande kunskaper i arytmitolkning utifrån EKG dels till att ge kunskap om akut och elektiv utredning, hur man ska riskvärdera olika arytmier och vilken behandling dessa tillstånd kräver.
Under utbildningen kommer vi att ta upp och diskutera de senaste rönen och rekommendationerna. Kursen avser bl. a. att täcka det kunskapsbehov som krävs för att ge svar på följande frågeställningar:

  • Hur skiljer man på de olika arytmiformerna utifrån EKG?
  • Vilka är indikationerna för pacemakerbehandling? Hur tolkar man pacemaker-EKG?
  • Vilka läkemedel ska användas vid PSVT? Vilka risksituationer finns vid WPW-syndrom?
  • Hur utreder man förmaksflimmerpatienter? Vilka nya anti-arytmika finns och när skall de användas? Vilka patienter ska ha Waran- respektive Trombinhämmare och när ska behandling inledas? När ska konvertering med elektricitet eller farmaka ske, respektive frekvensreglering? Vilka patienter ska genomgå ablation och när?
  • I vilka situationer är VES ofarliga och när är de farliga? Hur behandla VES? Hur handlägger jag patienter med akut insjuknande i VT? Hur ska vi riskvärdera vid VT av olika genes? Vilka patienter ska ha ICD? Vilka läkemedel finns och hur ska de användas?
  • Vad är CRT-behandling? Vilka nya rön finns? När skall denna behandling ges och kombineras med defibrillator?

Kursledarna har ordet!

Priit Teder och Stefan Lönnerholm

Priit Teder och Stefan Lönnerholm.
Båda Med dr, och överläkare vid kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vi tycker att arytmier är det mest spännande som finns eftersom utvecklingen gått så snabbt framåt. Vi kan numera hjälpa nästan alla patienter. Samtidigt upplever vi att arytmier är ett område där många läkare känner sig osäkra på diagnostik och handläggning.

Med kursen vill vi förmedla kunskaper om utredning och behandling av arytmier som är särskilt komplicerade att handlägga. Arytmifall ska vara något att längta till!

Kursens mål

Målet är att deltagarna efter genomgången kurs förutom akutbe­handling även självständigt ska kunna handlägga och utföra utred­ning av våra vanligare arytmier samt ha viss kunskap om de mer sällsynta men potentiellt livshotande arytmiformerna. Deltagaren ska självständigt kunna diagnostisera arytmimekanism utifrån EKG samt kunna utföra behandlingen och kunna utredningsgången för respektive arytmi. Deltagaren ska ha kunskap om de senaste rekommen­dationerna utifrån nationella och internationella riktlinjer.

Syftet är också att kunna ta ställning till vilka patienter som har indikation för pacemaker, implanterbar defibrillator (ICD), s.k. CRT-behandling samt vilka tillstånd som lämpligast behandlas med kateterablation.

Delmål i utbildningen

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2008:17
Kardiologi: 
2, 4, 7, 12
Internmedicin: 1, 2, 4, 7
Akutsjukvård: 1, 2

Enligt SOSFS 2015:8
Kardiologi:
 c2, c3, c6, c9
Internmedicin: c2, c3, c6
Akutsjukvård: c1, c2

Pedagogisk metod

Kursens pedagogik är uppbyggd kring föreläsningar och interaktiva gruppövningar med EKG-tolkning av arytmier, falldiskussioner och problemlösningar av arytmifall.

MEDVERKANDE 

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
 LIPUS nr: 20210020

Senast uppdaterad: 2021-11-23