Hematologi i klinisk praxis

Dekorativ bild

Hematologi i klinisk praxis

Vanliga blodsjukdomar, diagnostik, initial handläggning och behandling av blodsjukdomar.

Datum: 19-22 oktober 2021, campusförlagd utbildning i Uppsala

Målgrupp: Vi vänder oss främst till blivande internmedicinare men även till ST-läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin. ST-läkare inom andra discipliner med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap samt AT-läkare i senare delen av AT är också välkomna. 
Avgift: 13 800 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Kontakt: Kristina Lundgren 

Sista anmälningsdag: Har passerat

introduktion

Hematologi är en specialitet i snabb utveckling vad gäller såväl forskning som klinisk diagnostik och terapi.
Det är en internmedicinsk specialitet som har beröringspunkter med bl.a. allmänmedicin, onkologi och infektionsmedicin.

Flertalet patienter med icke-maligna hematologiska sjukdomar handläggs av internmedicinare vid läns- och länsdelssjukhus. Vad gäller anemiutredningar sker utredning och behandling inte sällan inom primärvården och patienter med anemier är aktuella dagligen inom de flesta specialiteter. Vid landets olika hema­tologiska kliniker vårdas främst patienter med svåra benmärgssjuk­domar, som t.ex. akuta och kroniska leukemier, myelom, maligna lymfom samt olika tillstånd med benmärgssvikt. Vid universitet­sklinikerna bedrivs även en omfattande verk­sam­het med autolog och/eller allogen stamcellstransplantation. Denna kurs ger en över­grip­ande kunskap om majoriteten av hematologiska sjukdomar – ett nödvändigt arbetsredskap in­om de berörda specialiteterna.

Kursledaren har ordet

Helene Hallböök

Helene Hallböök, Docent, överläkare, hematologisektionen, Akademiska sjukhuset

Välkommen till kursen i hematologi!

”Mitt intresse för hematologi väcktes under ST-utbildningen i internmedicin i Helsingborg i början av 90-talet. Så småningom flyttade jag till Uppsala för att slutföra min utbildning till hematolog. Det kliniska arbetet har genom åren fortsatt att vara både intressant och utmanande, inte minst då utvecklingen inom både diagnostik och behandling ständigt fortsätter! Forskning och undervisning är andra stora intressen i arbetet och jag är också aktiv i hematologisk diagnosgrupp på nationell nivå.

Patienter med hematologiska sjukdomar möter vi inte bara på hematologiska kliniker utan överallt – både i primärvård och på våra sjukhus. Att kunna genomföra en initial hematologisk utredning, tänka differentialdiagnostiskt och starta behandling är aktuellt inte minst i arbete som internmedicinare eller husläkare. Detta är utgångspunkten för denna översiktskurs i hematologi.”

Kursens mål

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren:

 • Självständigt kunna initiera utredning av och påbörja behandling av olika typer av anemier
 • Självständigt kunna initiera utredning, ha god kunskap om indikationer för remittering samt ha kännedom om behandling vid:
  • Kronisk och akut leukemi
  • Lymfom
  • Trombocytopenier och andra tillstånd med blödningsbenägenhet
  • Polyglobulier och trombocytoser
 • Ha kännedom om principer vid benmärgstransplantation
 • Självständigt kunna initiera behandling vid akuta hematologiska tillstånd inklusive akuta infektionstillstånd vid hematologisk sjukdom

Delmål i utbildningen

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning
för ST:
Enligt SOSFS 2008:17
Internmedicin: 1, 2, 4, 5 och 7
Hematologi: 4, 5, 6, 7, 8, 11 och 12
Allmänmedicin: 3
Akutsjukvård: 1, 2 och 3

Enligt SOSFS 2015:8
Internmedicin: c1, c2, c6 och c7
Hematologi: c1, c2, c4, c6 och c9
Allmänmedicin: c3
Akutsjukvård: c1, c2 och c3

Pedagogiskt upplägg

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar där vi strävar efter dialog med kursdeltagarna genom bl.a. mentometerfrågor och genomgång av patientfall.

Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom aktivt deltagande i mentometerröstning, diskussioner och fallgenomgångar.

Medverkande 

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

Lipus logotypeLIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
LIPUS nr: 20210022

Senast uppdaterad: 2021-10-12