Område organisation, ledarskap och personal

Dekorationsbild

Vid Uppsala universitet bedrivs omfattande forskning och utbildning inom organisation, ledarskap och personal. Vi genomför kvalificerade ämnesövergripande utbildningar för chefer och medarbetare inom komplexa verksamheter – företrädesvis inom offentlig sektor. Detta sker dels i form av öppna program med deltagare från olika verksamheter, dels i form av myndighetsinterna insatser anpassade för en specifik myndighet, region  eller kommun.

Chef i äldreomsorgen

Äldre kvinna med vårdare

Vill du göra skillnad i äldreomsorgsvården?

Vid Uppsala universitet har vi inom ramen för Äldreomsorgslyftet utvecklat en utbildning med fokus på dig som är chef inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Upplägget främjar anpassning till den egna verksamheten då deltagarnas individuella uppgifter tas fram i dialog mellan deltagarna och deras närmaste chefer. 

Läs med om utbildningen och hur ni kan betälla den till er organisation >>

Att leda utvecklande på distans

Dekorationsbild

Distansutbildning

Hur kan ledarskap på distans skapa engagemang och få medarbetare att ta ”ägandeskap” för uppdrag och samverkan i gruppen? Många upplever att distans kan leda till minskad tillit. Avståndet kan också skapa en känsla av att uppdraget vilar helt på medarbetarens axlar.

Vi adresserar istället hur distans, för såväl ledare som medarbetare, också kan vara utvecklande, motiverande och innovativt om det upplevs som att det finns en närhet i form av tillit, och förtroende i det operativa arbetet. Ledarskapets viktigaste roll blir då att vara ett föredöme, ta ansvar, stödja, konfrontera, skapa delaktighet och kreativitet. Kort sagt: att vara en utvecklande ledare. 

Mer kursinformation och anmälan >>

Att leda utvecklande utan att vara chef

Dekorativ bild

Distansutbildning

Är du kanske utvecklare, processledare, projektledare eller i en specialistroll?
Ett helt unikt upplägg som ger mycket stort affärsvärde!
Förstå gruppens utveckling, kommunicera ditt ledarskap, och led utifrån just din situation och ditt uppdrag.

Finn ditt sätt att leda och inspirera andra till att följa!

En utbildning för dig som inte chef, men vill vara en ledare som skapar engagemang och får andra att ta ägarskap för uppdrag och samverkan. 

För mer information och anmälan >>

Kvalitetsteknik – att arbeta med systematiskt förbättringsarbete

dekorativ bild

Distansutbildning 

Arbetar du med att utveckla er verksamhet? Samhällsutmaningarna inom digitalisering och hållbarhet, ställer förändrade förväntningar och beteenden bland kunder och medarbetare stora krav på ständig utveckling. Företag och organisationer måste anpassa ledarskap, produktutveckling och verksamhetsuppföljning för att bibehålla marknadspositioner och förtroenden. Då kan det vara bra att ha koll på strategier, metoder och verktyg som fungerar enligt den senaste forskningen. 

Utbildningen Kvalitetsteknik ger dig gedigen kunskap om hur man med valda principer systematiskt kan förbättra, utveckla, mäta och styra kvalitet för varor och tjänster.  Du får möjlighet att tillämpa kvalitetsteknik på din egen verksamhet.

Mer kursinformation och anmälan >>

HR-utmaningar i en komplex verksamhet

Kontor och tankebubblor

– att hantera målkonflikter, elaka problem och etiskt korstryck.

Distansutbildning

Hur utvecklar ni verksamheten för att nå politiskt uppsatta mål? I dag saknas knappast modeller och system som på olika sätt kan underlätta arbetet. Om de används rätt vill säga. Problemet är att verktygen sällan är anpassade för komplexa verksamheter som offentlig sektor ofta är.

Utbildningen HR-utmaningar i en komplex verksamhet sätter dagens personalutmaningar i ett större perspektiv och ger dig akademisk välgrundad kunskap för att kunna agera proaktivt och tryggt möta framtidens behov. Fokus ligger på villkor för chefer och medarbetare i en politiskt styrd verksamhet.

Mer kursinformation och anmälan >>

Ledarskap i idéburna organisationer

Dekorationsbild

Chefer i idéburna organisationer har ett utmanande uppdrag i att leda medarbetare som motiveras av värderingar och ideologisk övertygelse. Medarbetarna driver gärna egna frågor och har ibland svårare att inordna sig i den organisatoriska strukturen.

Den här kursen syftar till att stärka förmågan att leda en värderingsstyrd verksamhet och erbjuder deltagaren relevanta kunskaper och verktyg att använda i den egna organisationen. Kursen ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande med chefer i andra organisationer. 
Kursen är campusförlagd under 6 heldagar som är fördelade över 3 tillfällen (2+2+2 dagar) med en månad mellan varje.

Vem är utbildningen till för?
Kursen riktar sig till nyblivna chefer i idéburna organisationer

Vad får du med dig?

  • Ökad förståelse för styrning, ledning och medarbetarskap, både generellt, och i idéburna organisationer
  • En introduktion till arbetsrättsliga frågor
  • Kännedom om hur man kan leda för en god arbetsmiljö
  • Grundläggande begrepp och struktur för verksamhetsutveckling

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Ardre, projektledare vid enheten för uppdragsutbildning

VÅRT UPPDRAG- MIN ROLL SOM STATSANSTÄLLD VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA

Loggo vårt uppdrag

För att anställda vid universitet och högskola ska få grundläggande kunskap om vad det innebär att vara statstjänsteman inom ramen för sin anställning har utbildningen
Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola producerats. Utbildningen är en webbaserad introduktionsutbildning och har utvecklats i samarbete mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet. 

KOF - webbaserad introduktionsutbildning

Krav- och Funktionsschema (KOF) är en metod skapad för företagshälsovården som utgår från ett möte på arbetsplatsen mellan en person från företagshälsovården, den anställde och den närmste chefen. Mötet genomförs som ett strukturerat samtal mellan den anställde och chefen där deltagande person från företagshälsovården förbereder mötet, leder samtalet, dokumenterar och sammanfattar.

Utbildningen är pausad för nyanmälningar
Kontakta Therese Hellman för mer information.

Kontakta oss om du vill prata utbildning inom organisation, ledarskap och personal

Senast uppdaterad: 2022-05-03