Effektivitet, styrning och ledarskap i hälso- och sjukvård (7,5hp)

dekorativ bild

Effektivitet, styrning och ledarskap i hälso- och sjukvård

This page in English >>

Kursstart: Inget startdatum är planerat just nu

Målgrupp: Vi vänder oss främst till dig som har några års relevant yrkeserfarenhet och som har, eller står inför, ett strategiskt uppdrag eller ledningsuppdrag, till exempel verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård.

Avgift: 25 000 kr exkl. moms. Lunch, fika och visst kursmaterial ingår i kursavgiften. 

Intresse kan anmälas till:
Anna Bengtson vid Företagsekonomiska institutionen
Kristina Lundgren, projektkoordinator
Tel: 018-471 19 19

Introduktion

Hälso- och sjukvård präglas av hög organisatorisk komplexitet och starka professionella grupper och denna organisatoriska komplexitet skapar utmaningar när det gäller styrning och ledarskap då sambanden mellan åtgärd och konsekvens inte alltid är avsiktliga eller ens synliga för de berörda. Komplexiteten reduceras inte heller av att befintliga styrstrukturer även de är svårgenomträngliga. Traditionellt talas det om sjukvårdens tre hierarkier, en medicinsk, en administrativ och en politisk hierarki. Dessa förhållanden ställer stora krav på gränsöverskridande kommunikation. 

Denna kurs avser att skapa insikt och förståelse kring beprövade modeller, begrepp och logik kring styrning och ledning av verksamheter. Ansatsen är verksamhetsnära och utgår från hur styrfrågor ska hanteras i en praktisk, lokal kontext. Kursen syftar också till att ge deltagarna insikt om vilka sociala mekanismer som ökar sannolikheten för att framgångsrikt kunna utveckla den egna verksamheten i önskvärd riktning.

Kursen organiseras utifrån några betydelsefulla klassiska styrfrågor. Det handlar om behovet av att:

  • underlätta och förbättra beslut.
  • organisera för motivation och mening.
  • behovet av att förstå digitala verktyg och dessas betydelse för att uppnå nya organisatoriska färdigheter.
  • skapa individuell och organisatorisk uppmärksamhet.
  • understödja behovet av samordning.

Kursens fem delområden utgör teman för undervisningen.
Du hittar temabeskrivningar för de olika dagarna här >>

Kursplan >>

Kursledaren har ordet!

Jan Lindvall

Kursledare Jan Lindvall, docent, 
universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Varmt välkommen till kursen Effektivitet, styrning och ledning i hälso- och sjukvård!
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och detta ställer nya krav på ledning och styrning. Därför känns det viktigt för mig att vara en del av förändringen och jag är övertygad om att ett samarbete mellan akademi och praktik är av betydelse för en effektivare styrning och ledning. Genom att använda den kunskap som finns inom forskningen skapas förutsättningar för att undvika att upprepa andras misstag.
Jag har lång erfarenhet av undervisning på alla nivåer och för olika grupper av deltagare och tycker att det är givande att undervisa praktiker. Det är intressant att se utvecklingen från att deltagaren beskriver ett problem, vilket under vägen blir en utmaning, för att till sist bli en möjlighet i den egna verksamheten.

Jag ser fram emot att träffa er!

Kursens mål

Kursen avser att ge kunskap kring och skapa insikt om styrningens och ledningens modeller, begrepp och logik.  Kursen syftar också till att ge kunskap om vilka sociala mekanismer som ökar möjligheten att framgångsrikt utveckla den egna verksamheten i önskvärd riktning. Ansatsen är verksamhetsnära och utgår från hur styr- och ledningsfrågor ska hanteras i en praktisk, lokal kontext. 
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren ha fått utökad kunskap om hur verksamheten ska organiseras för att skapa motivation och mening, digitala verktygs betydelse för att uppnå organisatoriska färdigheter, underlätta och förbättra beslut, skapa individuell och organisatorisk uppmärksamhet samt understödja behov av samordning.

Pedagogiskt upplägg

Undervisningen utgår från de utmaningar som möter deltagarna i den egna verksamheten (challenge based learning) och består av föreläsningar med forskare, föreläsningar och möten med praktiker med erfarenhet av styrning och ledning i hälso- och sjukvård och interaktiva seminarier baserade på deltagarnas egna erfarenheter och utmaningar.

Kursen ges på halvfart och inkluderar fem fysiska träffar (heldagar varannan vecka). Deltagarna kommer också att ha tillgång till en digital plattform där huvuddelen av kursmaterialet återfinns och där det också finns interaktiva inslag och möjlighet att kommunicera med både kursledning och andra deltagare. 
Kursen ger goda möjligheter att skapa nätverk med forskare, erfarna praktiker och övriga deltagare.
Kursen avslutas med en skriftlig examination som utgår från den egna verksamhetens utmaningar.

Medverkande i kursen

Maria Blomgren, docent, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

Cecilia Lindholm, universitetslektor, ekonomie doktor/jur.kand vid Företagsekonomiska institutionen

Carin Eriksson Lindvall, chef för enheten Karriär och ledning i akademin. Docent, gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen

Jan Lindvall, docent, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

Birgitta Södergren, docent och affilierad seniorkonsult vid Institutet för personal- och företagsutveckling

Caroline Waks, docent, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen

Samtliga medverkande är erfarna forskare och ämnesexperter från Uppsala universitet.
Utöver dessa medverkar gästföreläsare med omfattande erfarenhet av styrning och ledning i kunskapsorganisationer, särskilt hälso- och sjukvård.

Health Care Management

Kugghjul driver ett hjärta - illustration

Utmaningarna inom Hälso – och sjukvården är många och komplexa. Lika många är modellerna och teorierna hur man på bästa sätt löser dem. Men hur kan du som ledare veta vilka som passar din verksamhet? Hur skapar jag mening och motivation bland mina medarbetare i en vardag som ständigt förändras?
Utbildningen Health Care Management har fokus på att vara ledare i komplexa organisationer med starka, professionella medarbetare. Den ger dig en akademiskt välgrundad kunskap och verktyg för att skapa gränsöverskridande samarbeten.
Utmaningar som tas upp är bland annat beslutsfattande i verksamheter som styrs både politiskt, medicinskt och administrativt, förändring i ledarskap när digitaliseringen ökar och där patienten är en allt viktigare aktör. 

Vem är utbildningen till för? 
Utbildningen riktar sig till dig som har, eller står inför, ett strategiskt ledningsuppdrag inom Hälso – och sjukvården.

Vad får du med dig? 

  • Välgrundad akademisk kunskap att tillämpa i din egen verksamhet.
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor och erfarna ledare från Hälso – och sjukvården. 
  • En förståelse och kunskap kring att leda i en komplex organisation

Vill du veta mer?
Kontakta Anna Bengtson vid Företagsekonomiska institutionen

Senast uppdaterad: 2021-08-18