Uppdragsutbildningar inom mänskliga rättigheter

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och är lika i värde och rättigheter. De gäller oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning.

De gäller varje individs rätt till bland annat social trygghet, frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning och rätt till yttrandefrihet.

Silhuetter av huvuden i olika färger.

Utbud av öppna och anpassade uppdragsutbildningar inom området mänskliga rättigheter

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Det erkänns idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter.

Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet."

Person i skuggor bakom frostat glas

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) erbjuder anpassade uppdragsutbildningar inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer till organisationer, myndigheter och företag.

Mer information hittar du på NCK,s webb

Regeringsuppdrag - utbildningar i de mänskliga rättigheterna

Uppsala universitet även för 2024 har fått regeringens förtroende att utbilda den offentliga förvaltningen i de mänskliga rättigheterna.

Utbildningar är kostnadsfria och målgruppen är anställda inom stat, region och kommun. Vi vänder oss till dig som inom ramen för din yrkesutövning svarar för att implementera de mänskliga rättigheterna.

Aktiviteter

Grundutbildning i mänskliga rättigheter, tematiska halvdagsutbildningar, frukostseminarier, samt verksamhetspassad kompetensutveckling som skräddarsys utifrån specifika behov.

Orange cirkel med texten Mänskliga rättigheter i vitt.

Kontakt MR-uppdraget

mruppdraget@uu.se

Du hittar allt om uppdraget och verksamhetsaktiviteter på mr-forum.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin