Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

100 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Om kurspaketet

Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk apotekarutbildning. Du får uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du får också kunskaper i att kommunicera yrkesadekvat på svenska. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället. Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som apotekare.

Kompletteringsutbildning på 100 eller 70 högskolepoäng 

I samband med antagningen kommer det finnas en möjlighet att genomföra ett språktest med betygsskalan godkänd/icke godkänd. Utifrån resultatet på testet kommer du att placeras i en av två möjliga urvalsgrupper: urvalsgrupp 1 eller urvalsgrupp 2. Om du inte genomför språktestet placeras du i urvalsgrupp 1.

Urvalsgrupp 1, 100 hp

För dig som blir placerad i urvalsgrupp 1 och blir antagen till utbildningen kommer kompletteringsutbildningen att omfatta 100 högskolepoäng:

  • svenska för akademiska studier för apotekare med utländsk examen (termin 1)
  • teoretiska kurser med farmaceutisk inriktning (termin 2)
  • praktik inklusive farmaceutiska författningar (termin 3)

Urvalsgrupp 2, 70 hp

För dig som blir placerad i urvalsgrupp 2 och blir antagen till utbildningen kommer kompletteringsutbildningen att omfatta 70 högskolepoäng:

  • teoretiska kurser med farmaceutisk inriktning (termin 1)
  • praktik inklusive farmaceutiska författningar (termin 2)

Språktest i svenska 

I samband med din anmälan ska du göra en bedömning av dina kunskaper i det svenska språket. Om du själv bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper kommer du att få visa det i ett språktest. Språktestet består av en skriftlig del och en muntlig del. Datum för språktestet:

Så går språktestet till.

Undervisningen 

Kurserna i svenska för akademiska studier för apotekare utländsk examen och kurserna med farmaceutisk inriktning ges främst på distans vilket innebär att undervisningen till största del är webbaserad. Du behöver därför ha tillgång till en dator kopplad till internet. Under utbildningen ingår webbseminarier som kräver att du har fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon kopplade till datorn.

Oavsett om du går utbildningen på 100 hp eller 70 hp kommer du att behöva komma till Uppsala ett antal gånger per termin. Vilka dagar du ska vara i Uppsala kommer att framgå av det schema du får när utbildningen startar. Schemat får du i god tid innan kursstart för att underlätta din planering. Trots att de obligatoriska träffarna i Uppsala är få, krävs det att du engagerar dig och lägger ner tid motsvarande heltid (40 timmar i veckan) för att klara utbildningen.

Utbildningen pågår till största del under dagtid eftersom de webbaserade föreläsningarna och lärarledda seminarierna sker dagtid. All undervisning sker på svenska.

Efter de teoretiska kurserna genomgår du sex månaders verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik på apotek. VFU:n organiseras av universitetet.

Distanskursens upplägg 

Undervisningen ges som en nätbaserad distansutbildning. Notera dock att det inom alla kurser ingår obligatoriska moment på campus.

Bifoga meritförteckning 

Fyll i en meritförteckning på digital blankett.

Sista dag för kompletteringar 

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse och komplettera med utländska betyg, Svenska 3, Engelska 6 och meriter är 1 november 2023.

Kurser som ingår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin