Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

90 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Sundsvall, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytiker syftar till att ge de som har en utländsk examen möjlighet att via Socialstyrelsen erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker.

Kompletteringsutbildningen omfattar 90 högskolepoäng och har den svenska biomedicinska analytikerns yrkesområde i fokus. Målet är att du ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att ansöka om legitimation som biomedicinsk analytiker. Du ska ha insikt i och god förståelse för hur ett kliniskt diagnostiskt laboratorium är organiserat med särskild vikt på kvalitetssäkring. Du ska ha en ökad medvetenhet om patienten bakom provet samt ett kostnadseffektivt synsätt. Du ska också vara insatt i olika yrkeskategoriers ansvarsområden inklusive arbetsledning.

Utbildningen ges vid Uppsala universitet i Uppsala och i Sundsvall. De som väljer Sundsvall som studieort kommer att läsa delar av kurserna på distans.

Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker ges även vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad. De olika utbildningarna kan ha lite olika upplägg.

Ingående kurser

Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap (termin 1) ger dig grunder i biomedicinsk laboratorievetenskap med tillhörande metodik som krävs för att förstå utbildningens fortsatta uppbyggnad och den biomedicinska analytikerns olika yrkesroller.

Biomedicinsk laboratorievetenskap (termin 1-2) ger dig grunder i cellbiologi, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk kemi, toxikologi, farmakologi, patologi och klinisk genetik samt immunologi och transfusionsmedicin inklusive tillhörande metodik som krävs för att utföra moment i verksamhetsförlagd utbildning samt för att kunna tillgodogöra sig fördjupade kunskaper inom området. Denna kurs läses delvis parallellt med kursen Verksamhetsförlagd utbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (termin 3) utgörs huvudsakligen av praktisk färdighetsträning och du får kunskaper i biomedicinsk laboratorievetenskap och tillhörande metodik samt de färdigheter som ingår i den biomedicinska analytikerns yrkesverksamhet.

Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap (termin 3) utgörs av ett enskilt arbete ämnat att ge fördjupad och breddad teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom övas färdighet i vetenskaplig muntlig presentation. Du ska också få ett fördjupat kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga framställningar. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap på avancerad nivå från tidigare utbildning kan eventuellt tillgodoräknas.

I vissa fall kan en kurs komma att ges helt eller delvis på engelska.

Undervisning

Den pedagogiska grundsynen är att träna dig i ett självständigt arbetssätt. Pedagogiken har inslag av såväl föreläsningar, problembaserad inlärning, seminarier, handledning i mindre grupper samt laborativt arbete.

Vissa undervisningsmoment/kurser kan samläsas med studenter på Biomedicinska analytikerprogrammet. Innehållet och upplägget för olika studenter kommer att variera, då studenterna läser enligt individuella studieplaner baserat på tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet. För studieort Sundsvall kommer delar av kurserna att läsas på campus Sundsvall och i landstinget Västernorrlands lokaler, medan delar av kurserna läses på distans eller på campus i Uppsala. Upplägget kommer att variera beroende på den individuella studieplanen.

Studieintyg efter avslutad utbildning

Den som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för biomedicinsk analytiker, 90 högskolepoäng, får efter ansökan studieintyg över godkänt kurspaket. Intyget används för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som biomedicinsk analytiker.

Ladda ner och fyll i blanketten för meritförteckning och bifoga den som bilaga till din anmälan. Sista dag att komplettera med utländska meriter är 21 april 2023.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin