Naturvård och biologisk mångfald

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG045

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en bas för att förstå och ta del i samhällsdebatten om naturvård och biologisk mångfald. Vi fokuserar på frågor om biologisk mångfald på genetisk-, art- och ekosystemnivå: Vilka är de viktigaste orsakerna till förlusten av biologisk mångfald? Hur används rödlistor, signalarter, nyckelbiotoper och miljöövervakning för att bedöma naturvärden? Vad finns för konflikter mellan naturvård och areella näringar, till exempel skogsbruk? Hur fungerar naturreservat och nationalparker? Kan man återskapa naturvärden?

Undervisningen sker på måndagskvällar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin