Centrala färdigheter i aktuell experimentell molekylärbiologi

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BL811

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Om kursen

En exceptionellt snabb utveckling inom tekniker för sekvensanalys "Next generation sequencing" har öppnat upp nya möjligheter inom forskning och hälsovård. Kursen ger djupa kunskaper i aktuella storskaliga sekvenseringstekniker, dess möjligheter och begränsningar. I kursen behandlas såväl konventionella strategier för sekvensering av hela genom och de tekniker och plattformar som idag används för storskalig analys av genetisk variation och transkriptionsmönster.

I kursens laborativa del så kommer att vi träna de moment som föregår sekvensanalys, som provpreparation och planering samt de moment som ingår i utvärdering av erhållna resultat. Laborationsmomentet kommer att koppla till ett pågående forskningsprojekt.

Kursen består av föreläsningar/seminarier (2 hp), laborationer (2 hp, i Uppsala) samt ett individuellt forsknings/litteraturprojekt (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin