Fördjupad patofysiologi med molekylär medicin 1

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MC128

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar hur förändringar i den normala fysiologin kan leda till sjukdomsutveckling. Fokus kommer ligga på att förstå hur förändringar på cellulär nivå kan leda till förändringar som sedan ger sig till känna som sjukdomstecken och symtom.

Kursen inleds med en introduktion av sjukdomsbegreppet och generella mekanismer bakom sjukdomsutveckling. Därefter följer en genomgång av monogena genetiska sjukdomar, för att illustrera hur olika specifika genetiska felaktigheter kan orsaka viss sjukdomsutveckling. Infektionssjukdomar avhandlas, för att ge insikt i hur yttre agens kan orsaka sjukdomsutveckling. I detta sammanhang studeras även immunförsvarets roll för att motverka aktuell sjukdomsutveckling, men även hur felaktig reglering av immunförsvaret kan leda till olika autoimmuna sjukdomar.

Sjukdomar hos matspjälkningssystemet studeras därefter, för att bland annat ge insikter kring hur specifika förändringar hos både arv och miljö kan orsaka sjukdomar i specifika delar hos ett organsystem med många delar. Sjukdomar som är orsakade av felaktigheter i anslutning till kroppens endokrina system kommer därefter avhandlas, där fokus bland annat läggs på hur cellulär signalering påverkas i aktuella fall.

Avslutningsvis studeras cancersjukdomar. Här kommer fokus ligga på de mekanismer som möjliggör att en frisk cell i kroppen, via en process som kallas tumörprogression, kan skapa en cancer. Förståelsen av tumörprogression kommer bland annat bygga på att central kunskap från samtliga tidigare delar av kursen används i ett och samma sammanhang, vilket även möjliggör integrering av kursens olika delar.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin