Aktuella perspektiv i populärmusikstudier

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5MU078

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Studiet av populärmusik har alltsedan dess början utmärkts av två distinkta tendenser. För det första har det varit tvärvetenskapligt till sin natur, inkluderande en mångfald av teoretiska och metodmässiga perspektiv. För det andra har fältet varit kontinuerligt fokuserat på den närmaste samtiden, och lagt stor vikt vid analysen av kulturella praktiker såsom dessa yttrar sig samt vinnlagt sig om att dessa situerats i politiska, ekonomiska och teknologiska kontexter. I denna tradition introducerar kursen ett antal centrala perspektiv i studiet av populärmusik, strukturerat kring tre huvudområden:

  1. Analys: Detta tema tar sig an samtida angreppssätt rörande analys av populärmusik med hänseende på dennas omständigheter som teknologiserad, medierad, och icke-noterad musik.
  2. Teori: Detta tema introducerar aktuellt tvärvetenskapligt arbete som har bidragit till teoretiseringen av populärmusik, dess framförande, estetik och möjliga innebörder, utifrån en rad vetenskapliga perspektiv. Dessa inkluderar filosofi, genus och kritiska etnicitetsstudier, samt ekologistisk kritik.
  3. Aktuella sound: Detta tema fokuserar på den senaste tidens estetiska utvecklingslinjer, med inriktning på soniska, teknologiska och multimediala egenskaper. Här behandlas ett antal aktuella vetenskapliga frågeställningar som tar avstamp i senare års utveckling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin