Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SV162

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen fördjupar du dina kunskaper om skolämnet svenska som andraspråk, får större kännedom om didaktisk forskning samt möjlighet att utveckla dina didaktiska färdigheter. I kursen sätts skolämnet svenska som andraspråk i ett större perspektiv, organisatoriskt, historiskt och ideologiskt. Du får kritiskt reflektera över ämnets framväxt och dess komplexa roll och funktion idag samt blicka utåt för att undersöka hur andraspråksundervisning kan organiseras på andra sätt.

Med utgångspunkt i vetenskaplig och pedagogisk litteratur får du diskutera hur man kan anordna undervisning som tillåter användande av flera språk samt öva på att planera undervisning utifrån rådande styrdokument och aktuell forskning. Kursen bygger vidare på moment ur A- och B-kurserna och den ger dig goda kunskaper i didaktisk teori och metod som kan användas till uppsatsskrivande och vidare forskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin