Assyriologi D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AS501

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AS501
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 december 2006
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 1998-05-19 och senast ändrad 2006-12-07.

Behörighetskrav

Assyriologi B och minst 15 p/22,5 hp i Assyriologi C.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ytterligare fördjupning och breddning av förmågan att läsa och interpretera akkadiska och sumeriska kilskriftstexter. Vidare att ge en fördjupad kunskap om Främre Orientens äldre historia och kultur, samt någon erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

i förekommande delkurser behärska en fördjupning av akkadiskans ljud-, form- och satslära och besitta förmåga att translitterera, transkribera, läsa upp, översätta samt grammatiskt och innehållsligt analysera kilskriftstexter på akkadiska från några olika dialekttyper av några olika innehållsliga typer (delkurs 1)

i förekommande delkurser behärska en fördjupning av sumeriskans ljud-, form- och satslära och besitta förmåga att translitterera, transkribera, läsa upp, översätta samt grammatiskt och innehållsligt analysera kilskriftstexter på sumeriska av några olika innehållsliga typer (delkurs 1)

i förekommande delkurser redogöra för principer för historieförlopp, arkeologi, kultur och religion i Främre Orienten, främst i Mesopotamien (delkurs 1)

i förekommande delkurs behärska det väsentliga av ett annat fornspråks eller en annan dialekts ljud-, form- och satslära och kunna läsa upp, översätta och göra en elementär grammatisk och innehållslig analys av enkla texter på detta språk (delkurs 1)

författa en kandidatuppsats (15 hp) över en speciellt studerad fråga och därvid

med viss grad av självständighet genomföra en studie utifrån en forskningsanknuten frågeställning

utifrån litteratursökning och -studier ge en översikt över forskningsläget vad gäller denna frågeställning

skriftligen presentera resultatet av denna studie i en akademiskt välstrukturerad uppsats, med en för professionella syften väl utformad språkbehandling

följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå utifrån vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation.

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1 Fördjupningskurs (15 hp)

Med hänsyn tagen till vilka kurser det ges undervisning i den aktuella terminen väljer studenten i samråd med examinator antingen två tidigare inte lästa, något utökade, valfria delkurser eller upprättas en individuell kurs.

Delkurs 2 Kandidatuppsats (15 hp)

En uppsats, som behandlar något ämne inom de äldre kulturerna i Främre Orienten, författas och diskuteras vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Deltagande i all undervisning rekommenderas. Vid lektionsundervisning med språkliga moment krävs en god förberedelse till och aktiv medverkan vid varje lektionstillfälle.

Examination

Examination sker genom skriftligt eller muntligt prov samt genom fortlöpande bedömning under kursens gång. Specialkursens uppsats förväntas visa en elementär förmåga att föra en vetenskaplig diskussion. Betygsättning sker efter bl.a. förmåga till vetenskaplig framställning, grad av självständighet och försvar.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22 1/2 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser fjärde terminens studier inom ämnesområdet Assyriologi och ger den fördjupning en filosofie kandidatexamen kräver, inklusive en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin