Stora sociotekniska system

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LH241

Kod
5LH241
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Idé- och lärdomshistoria G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för idéhistoria

Behörighetskrav

Ett års studier på civilingenjörsprogram, eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande

* ha fått en inblick i de stora tekniska systemens historiska framväxt med fokus på Västeuropa (Sverige) och USA

* ha en förmåga att hantera de centrala begreppen inom teoribildning LTS (Large Technological Systems) och kunna använda dem vid självständig kritisk analys

* ha en förståelse för sambanden mellan stora sociotekniska system och politik, det vill säga hur man under olika perioder och på olika platser har hanterat de storskaliga förändringar i människors livsmiljö, som etablerandet av stora tekniska system inneburit, samt hur olika grupper av aktörer strävat efter att påverka systemens utformning

* ha förståelse för att tekniska system formges med tanke på vissa användargrupper, och att de därmed även kan ha en exkluderande karaktär mot vissa samhällsgrupper

* ha uppövat sin förmåga till skriftlig och muntlig framställning samt vetenskaplig opposition

Innehåll

I kursen studeras teoribildningens termer och begrepp. Stora sociotekniska system studeras ur olika perspektiv; i synnerhet studeras deras historiska framväxt och forskningen kring dem. Frågor om demokrati, miljö, genus, klass och etnicitet i förhållande till stora sociotekniska system tas även upp. Slutligen behandlas ingenjörernas roll i de stora tekniska systemens framväxt och förvaltande.

Undervisning

Huvudsakligen textseminarier.

Examination

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid textseminarier, individuella PM, samt PM-opposition.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin