Kinesiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN301

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs, inrättad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2000-05-23. Senaste ändring: 2007-02-15.

Behörighetskrav

30 hp i Kinesiska A + 15 p/22,5 hp i Kinesiska B

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- med hjälp av lexikon läsa kinesiska originaltexter inom såväl sakprosa som skönlitteratur;

- översiktligt redogöra för den kinesiska litteraturens utveckling och genrer;

- med korrekt streckordning och utformning behärska 1700 tecken i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form;

- med hjälp av lexikon översätta medelsvåra texter till kinesiska;

- ledigt föra samtal om vardagliga ämnen och inhämta information om speciella intresseområden;

- redogöra för Kinas historia och samhällsstruktur;

- med hjälp av lexikon läsa och förstå texter skrivna med oförenklade tecken;

- ha viss förmåga att läsa kinesisk skrivstil

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Dk. 1. Sakprosa. 9 hp.

Modern sakprosa till ett sammanlagt omfång av c:a 15000 skrivtecken. En mindre del av textmängden utgörs av text med oförenklade tecken.

Dk. 2. Praktisk språkfärdighet. 6 hp.

Konversation och muntlig framställning. Introduktion till den kinesiska skrivstilen. Översättning och fri produktion.

Dk. 3. Modern skönlitterär text med litteraturhistoria. 7,5 hp.

Skönlitterär text från 1900-talet (huvudsakligen prosa) till ett sammanlagt omfång av c:a 15000 skrivtecken. En mindre del av textmängden utgörs av text med oförenklade tecken. Genomgång av den kinesiska litteraturens historia och genrer.

Dk. 4. Realia. 7,5 hp.

Genomgång av Kinas historia, samhälle och kultur.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontrollen görs antingen genom fortlöpande muntliga eller skriftliga prov inom ramen för undervisningen eller genom muntligt eller skriftligt prov efter varje moments avslutning. Prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Efter överenskommelse med studierektor eller betygsbestämmande lärare anordnas extra provtillfälle inom tre till fyra veckor för studerande som underkänts vid ordinarie prov.

För att erhålla betyget VG på hela kursen ska detta betyg ha erhållits på minst 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser tredje terminens studier inom ämnesområdet kinesiska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 30 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om 15 hp, under förutsättning att 60 hp från kinesiska A och kinesiska B är klara.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Övergångsbestämmelser

För tillträde till Fortsättningskurs C i kinesiska krävs 30 hp på Baskurs A och 22,5 hp på fortsättningskurs B i samma ämne.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin