Inventeringsmetodik för ornitologer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG418

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG418
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Planera, genomföra och utvärdera fågelinventeringar
  • Beskriva olika typer av inventeringsmetoder och deras lämplighet i olika situationer (ex artspecifika inventeringar, sträckräkning, beståndsövervakning)
  • Redogöra för pågående storskaliga fågelinventeringsprojekt i Sverige
  • Redogöra för fåglars betydelse som indikatorarter för miljöövervakning
  • Ge exempel på myndigheters användning av inventeringar.

Innehåll

Kursen kommer att ta upp generella inventeringsmetoder med särskilt fokus på fågelstudier och metodik som lämpar sig speciellt bra för fåglar. Vi kommer att gå igenom planering, genomförande, analys och publicering av inventeringar, och det kommer att ingå såväl teoretiska som praktiska moment.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner samt praktiska övningar.

Examination

För godkänt på kursen krävs deltagande i alla undervisningsmoment, godkända inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin