Programmering för språkteknologer II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN446

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN446
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Språkteknologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 augusti 2008
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i Språkteknologiprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden. Kursen ersätter den tidigare kursen "Algoritmer och datastrukturer i objektorienterad programmering".

Behörighetskrav

Programmering för språkteknologer I 7,5 hp.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna redogöra för följande begrepp och skriva fungerande Javaprogram som exemplifierar och drar nytta av dem:

- hashtabeller och mappningar

- paket och synlighet

- objektorientering: arv, polymorfism, abstrakta klasser, gränssnitt

- matchning med reguljära uttryck

- stackar, köer och länkade listor

- undantag

- sökning och sortering

- ändliga automater

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Termin 3 eller 4 på Språkteknologiprogrammet.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan i examen medtagen kurs.

Kurslitteratur:

Jan Skansholm. Java Direkt med Swing. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplaga.

Ytterligare material kan tillkomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin