Musikvetenskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU025

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU025
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
martr101, 23 oktober 2008
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna

- ha kännedom om och insikt i olika skeden av den västerländska musikens historia i stora drag,

- ha tillägnat sig förståelse för musikvetenskapliga synsätt och metoder,

- kunna redovisa elementära kunskaper på ett antal musikvetenskapliga delområden,

- behärska traditionell harmonilära och funktionsanalys, kunna göra elementära musikanalyser samt transkribera enklare musikaliska förlopp.

- kunna söka information från olika typer av källor samt förstå olika källors informationsvärde.

Innehåll

Delkurs 1. Musikhistoria från antiken till ca 1800 (7.5 högskolepoäng).

Delkursen ska ge en översikt över den västerländska musiken från antiken till ca 1800.

Delkurs 2. Musikhistoria från ca 1800 till nutid (7.5 högskolepoäng).

Delkursen ska ge en översikt över den västerländska konst- och populärmusikens historia från ca 1800 till nutid.

Delkurs 3. Gehör (3 högskolepoäng) Enkel transkription.

Delkurs 4. Satslära och funktionsanalys (6 högskolepoäng). Satslära: Elementär harmonilära (fyrstämmig sats med given melodi och med ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar). FUnktionsanalys: Grunderna i harmonisk analys.

Delkurs 5. Verkstudier (6 högskolepoäng): Musikanalytiska studier.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, musiklyssning, video, arbetsuppgifter i grupp och individuellt, alternativt webbaserad undervisning, samt övningar vid dator och instrument.

Examination

Muntliga redovisningar, hemuppgifter och skriftliga prov, alternativt inlämning av examinerande uppgifter via webbplattformen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin