Beräkningsvetenskap, bryggningskurs

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD044

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD044
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Matematik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2009
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen inklusive minst 30 hp matematik samt 5 hp programmering och 5 hp Beräkningsvetenskap eller motsvarande.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp i beräkningsvetenskap som diskretisering och diskretiseringsfel, maskinepsilon, störningskänslighet och kondition, linearisering, noggrannhet och noggrannhetsordning, effektivitet, stabilitet, adaptivitet, konsistens, konvergens;
  • översiktligt förklara idéerna bakom de metoder som ingår i kursen;
  • identifiera och diskutera brister och begränsningar med olika metoder med avseende på noggrannhet, effektivitet, stabilitet;
  • beskriva den principiella skillnaden mellan stokastiska metoder och deterministiska metoder;
  • använda beräkningsprogramvara och skriva egna beräkningsprogram;
  • givet ett tekniskt eller naturvetenskapligt problem och matematisk modell, strukturera problemet, välja lämplig lösningsmetod samt generera lösning med hjälp av avancerad beräkningsprogramvara och egen kod;
  • i en mindre rapport presentera, förklara, sammanfatta, värdera och resonera kring lösningsmetoder och resultat samt argumentera för slutsatser.

Innehåll

MATLAB och programmering i MATLAB. Lösning av linjära ekvationssystem med LU-uppdelning. Normer för matriser och vektorer. Begreppen störningskänslighet, kondition, stabil/icke-stabil algoritm. Lösning av ordinära differentialekvationer (begynnelsevärdesproblem). Adaptivitet. Stabilitet. Explicita och implicita metoder och i samband med detta lösning av icke-linjära ekvationer. Begreppen diskretisering och diskretiseringsfel (trunkeringsfel), iteration och linearisering. Flyttalsrepresentation och IEEE-standard för flyttalsrepresentation, maskinepsilon och avrundningsfel. Monte Carlo-metoder och metoder baserade på slumptal. Partiella differentialekvationer: lösningsmetoder baserade på finita differensmetoder och finita elementmetoder. I samband med detta grundläggande iterativa metoder för lösning av linjära ekvationssystem.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (6 hp) samt inlämningsuppgifter (4 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen är avsedd som en överbryggning till studier på masternivå i tillämpad beräkningsvetenskap (Computational Science). Kursen är avsedd framför allt för studenter med utbildning i beräkningsvetenskap från andra länder och utbildningssystem. Kursen innehåller delar av Beräkningsvetenskap I, II och III (alternativt Beräkningsvetenskap NV1 och NV2) och kan ersätta dessa i förkunskapskedjor. Kursen kan inte räknas i examen tillsammans med 1TD392, 1TD043 eller motsvarande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin