Professionell utveckling 3

2,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3AM008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3AM008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för läkarprogrammet, 23 april 2009
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kurs som löper genom hela utbildningen och under termin 3 avser att ge fortsatt stöd till studentens professionella utveckling(PU) samt djupare kunskaper om de vetenskapliga metoder som kommer att tillämpas i programmet. PU omfattar kommunikation, professionellt förhållningssätt med statistik, liksom personlighetsutveckling och ledarskap/team arbete.

Behörighetskrav

För tillträde till ny termin krävs godkända obligatoriska moment från tidigare terminer samt att alla tentamensprov utom en från närmast föregående termin är godkända. Efter studieuppehåll krävs att samtliga kurser på de föregående terminerna är godkända.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Mål

Efter kursen skall studenten i jämförelse med Professionell utveckling på termin 2:

-kunna ange faktorer som påverkar patient- läkarkommunikationen såsom egen personlighetsutveckling, egna värderingar och attityder, genusperspektiv och multi-etniska aspekter.

-känna till grunderna för moralisk argumentation och några av de vanligaste etiska teorierna

-kunna identifiera etiska problem som uppkommer i samband med vård av illegala flyktingar

-kunna utföra basalt status med inriktning på Ögon, Öron- Näsa- Hals och neurologi samt undersökning av rörelseapparaten relaterat till topografisk anatomi

-utveckla kännedom om skönlitterära aspekter på läkekonst och sjukdom

-beskriva viktiga händelser inom medicinens historia

-kunna utföra injektioner

Innehåll

PU kommer de fyra första terminerna att koncentrera sig på kommunikation, professionellt förhållningssätt, kliniska basfärdigheter som anamnes och statustagande samt medicinsk etik/juridik och vetenskapligt förhållningssätt. Studenten får även undervisning om metoder och hjälpmedel vid litteratursökning, företrädesvis inom ramen för vetenskapligt förhållningssätt. Kombinerade teoretiska och praktiska övningar som innefattas är bl.a. neurologi- och Öron-Näsa-Hals status, topografisk anatomi, den diagnostiska processen, medicinhistoria och skönlitterära aspekter på läkekonsten.

Undervisning

Undervisningen äger rum en eftermiddag i veckan. Kursen kommer vanligtvis att delas i två hälfter, halva gruppen kommer att vara på professionellt träningslab, medan den andra halvan är ute i primärvården. Sedan växlar man placering varje vecka. Vissa veckor är det helkursundervisning. På professionellt träningslab sker praktiska övningar i basal provtagningsteknik och fysikalisk undersökning av människokroppen. På vårdcentralen, som studenten kommer att återvända till under utbildningen, sker handledd utbildning i samtalsteknik och fysikalisk "bed-side" undersökning av patienter med folksjukdomar som anknyter till övriga undervisningsblock på terminen.

Examination

För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment samt regler för deltagande vid tentamen, se utbildningsplan i studiehandboken

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Den studerande har rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

Avbruten praktik i förtid:

En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen. En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs. Beslut om den individuella studieplanen kan av programkommittén delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Studerande som ej blivit godkänd i klinisk utbildning har rätt att genomgå förnyad klinisk utbildning en gång. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tillfälle att genomgå klinisk utbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin