Energirelaterade materials fysik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA571

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA571
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 augusti 2009
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Kvantfysik (kvantmekanik, atomfysik), Fasta tillståndets fysik eller Fysikalisk kemi, Fasta tillståndets kemi eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten förstå de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna hos energirelevanta material for att kunna

  • utvärdera relationerna mellan struktur och egenskaper och hur material kan skräddasys för att förbättra egenskaper under speciella förhållanden
  • beskriva moderna tendenser och begrepp i utvecklingen av material för ren energiproduktion och lagring
  • diskutera och argumentera för allmänna materialsynpunkter vid modern och ren energi- och miljöteknologi

Innehåll

Kursen behandlar de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna hos material för energitillämpningar som solceller, batterier, bränsleceller, magnetiska material, vätelagring, etc. Den skapar en medvetenhet om materials betydelse i modern energiteknologi och ger en god grund för fortsatta doktorandstudier inom liknande områden.

En översikt ges om moderna teoretiska och experimentella begrepp och metoder inom energirelaterad materialforskning, speciellt relaterad till den gränsöverskridande forskning som pågår vid Uppsala universitet. Politiska och sociala konsekvenser för en hållbar energiteknologi diskuteras också.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Projektarbete och muntliga presentationer.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin