Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LH351

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LH351
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Idé- och lärdomshistoria G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 oktober 2009
Ansvarig institution
Institutionen för idéhistoria

Allmänt

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursen är en fristående kurs och kan ingå i lärarutbildningen. Kursplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27 och reviderad 2009-10-12.

Behörighetskrav

Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

- kunna redogöra för de idéhistoriskt viktigaste tankeströmningar och deras främsta företrädare (manliga och kvinnliga tänkare, filosofer, vetenskapsmän etc.) från 1700-talets upplysning fram till vår egen tid

- vara orienterad i skilda historiskt relevanta kunskapsområden och kunna redogöra för deras nyckelbegrepp, institutionella och samhälleliga förankring samt deras inbördes relationer

- kunna anlägga ett kritiskt perspektiv på historieskrivningen

- ha tillägnat sig en grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga

Innehåll

Kursen behandlar västerlandets filosofi, vetenskap, samhällstänkande och religion från 1700-talets upplysning fram till vår egen tid. Här ges en bred genomgång av den västerländska tankeutvecklingen och de olika kulturepokerna.

Undervisning

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar och i mindre utsträckning gruppövningar. Obligatorisk närvaro gäller för vissa kursmoment.

Examination

Examination sker såväl i muntlig som skriftlig form, individuellt eller i grupp.

Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs aktivt deltagande i seminariediskussionerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin