Grundläggande textanalys

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN443

Kod
5LN443
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Språkteknologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 december 2010
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom språkteknologiprogrammet och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Introduktion till språkteknologi 7,5 hp, Introduktion till datateknik för språkvetare 7,5 hp och Grammatik 7,5 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  1. redogöra för begreppen tokenisering, meningssegmentering och morfologisk analys (inklusive ordklasstaggning); samt förklara deras betydelse och svårighetsgrad i språkteknologiska tillämpningar;
  2. redogöra för grundläggande metoder för tokenisering, meningssegmentering och morfologisk analys (inklusive ordklasstaggning);
  3. använda och utvärdera system för tokenisering, meningssegmentering och morfologisk analys (inklusive ordklasstaggning);
  4. översiktligt redogöra för de delområden som ingår i språkgranskning, såsom stavnings-, grammatik- och stilkontroll;
  5. redogöra för grundläggande metoder för stavningskontroll;
  6. utföra experiment med tillgänglig programvara för stavningskontroll och utvärdera resultaten.

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan i examen medtagen kurs.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Språkgranskningsverktyg (5LN442) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin