Arabisk litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB230

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB230
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 december 2010
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som delkurs inom Arabiska B (5AB201) och som fristående kurs.

Behörighetskrav

En B (områdesbehörighet 2). Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper i modern och klassisk arabisk litteratur.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

redogöra för den arabiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 500 e.Kr. och framåt

beskriva olika typer av klassisk arabisk diktning

redogöra för olika genrer inom den klassiska arabiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer

beskriva framväxten av den moderna arabiska prosan

redogöra för de viktigaste arabiska författarnas liv och litterära verk

analysera den arabiska litteraturens roll i dagens arabländer

Innehåll

Grunderna i den moderna och klassiska arabiska litteraturhistorien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen tillsammans med kursen Arabiska B (5AB201).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin