Semantik och pragmatik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN230

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN230
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 30 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom språkteknologiprogrammet, språkvetarprogrammet, Lingvistik B och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Lingvistik I eller 30 hp i språkvetenskapligt ämne.

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till vetenskaplig beskrivning av språklig betydelse ur ett såväl semantiskt som pragmatiskt perspektiv.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- förklara grunderna för de gränsdragningar mellan grammatik, semantik och pragmatik som görs inom några olika teoretiska ramverk,

- redogöra för relationen mellan begrepps definitioner och deras extension, och relationen mellan begrepp, språkanvändares kunskaper och kunskaper i allmänhet, samt diskutera olika teoretiska och empiriska komplikationer förknippade med idén att begrepp fångar ords betydelse,

- redogöra för viktiga lexikala relationer och tillämpa dem för att resonera kring godtyckliga ords relationer,

- redogöra för begreppet logisk konsekvens samt analysera logiska konsekvensförhållanden utifrån autentiska språkliga exempel,

- översätta elementära utsagor till predikatlogik och informellt förklara principerna bakom denna översättning,

- redogöra för några teoretiska ansatser som förklarar hur språkliga uttrycks betydelse och/eller referens kan bero på kontexten, samt tillämpa dem i resonemang kring autentiska språkliga data;

- visa hur semantisk analys kan belysa frågor rörande genus.

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen bygger vidare på minst en halv termins studier inom ämnesområdet lingvistik. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 67,5 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin