Utbildningssociologi, metoder

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4UK027

Kod
4UK027
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 augusti 2010
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- kunna översiktligt redogöra för inom utbildningssociologin centrala forskningsmetoder, tekniker för datainsamling och databearbetning samt tillvägagångssätt vid tolkning av data

- kunna praktiskt tillämpa några av dessa metoder, tekniker och tillvägagångssätt, exempelvis observationer, enkäter, intervjuer, statistisk bearbetning och utnyttjande av skriftliga källor

- ha påbörjat planeringen av ett självständigt arbete

Innehåll

Kursen ger en överblick över centrala forskningsmetoder samt bekantskap med insamlings- och bearbetningstekniker.

Tonvikten ligger vid

- forskningsverktyg och tillvägagångssätt vid arbete med observationer, enkäter, intervjuer, statistisk bearbetning och utnyttjande av skriftliga källor

- tillämpningar inom aktuell utbildningssociologisk forskning

I kursen ingår att bevista och i efterhand kommentera minst en doktorsdisputation, gästföreläsning eller liknande.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin