Fornisländska texter

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS105

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS105
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den kan läses som valfri kurs inom Svenska språket/Nordiska språk C.

Behörighetskrav

Godkänt resultat på kursen Fornisländska 7,5 hp eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • textkritiskt översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera normaliserade och onormaliserade, fornvästnordiska texter på både prosa och poesi
  • arbeta självständigt med gängse ordböcker, inlusive etymologiska, över fornisländska
  • identifiera metoder och aktuella problem inom det fornisländska forskningsfältet, blant annat utifrån ett genusperspektiv
  • läsa och förstå språkhistoriska studier rörande fornisländska
  • behärska grunddragen i fornisländsk fonologi, morfologi och syntax

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i fornisländsk ljudlära, böjningslära, ordbildningslära och syntax. Utökad kännedom om den klassiska litteraturen, främst ättesagan, eddadiktningen och skaldediktningen; metrik, litteraturhistoria och mytologi. Förtrogenhet med ordböcker (även med etymologiska ordböcker). Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållanden i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan inte ingå som huvud- eller biområde i en filosofie kandidatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin