Spanska D, självständigt arbete

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SP032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SP032
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för moderna språk, 2 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med spanska som huvudområde (Spanska A-C)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna självständigt genomföra en undersökning inom spansk språk- eller litteraturvetenskap

- kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga

till teoretisk och metodisk reflexion

- kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material

- kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och

sekundärlitteratur

- kunna på vårdad och stilistiskt adekvat spanska skriftligt presentera den genomförda

undersökningen

- kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Innehåll

Ett examensarbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på

vårdad spanska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet

och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs

i samråd med denne.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande

försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera

på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet.

Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska D1.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin