Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG013

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG013
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut, 1 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras minst 2 års högskolestudier inom naturvetar-, biomedicinsk- eller medicinarprogrammet eller civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik, innehållande kurser i cellbiologi, genetik, molekylärgenetik, biokemi och kemi motsvarande 120 hp eller motsvarande kunskaper. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare.

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:

- självständigt planera och genomföra vetenskapliga experiment.

- tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt inom immunologi, genetik och patologi.

- sammanställa, kritiskt analysera och värdera erhållna resultat.

- muntligt och skriftligt redovisa de uppnådda resultaten.

- kommunicera teorier och forskningsresultat med seniora forskare i projekt som ligger inom ämnesområdet.

- leda och sammanfatta diskussioner under seminarier och gruppmöten.

- skriva nya projektplaner inom ämnesområdet.

Innehåll

Kursen omfattar ett 20 veckors arbete inom ramen för ett forskningsprojekt, och studier av relevant litteratur i anslutning till detta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av laborativt arbete och självstudier under handledning. Dessutom aktivt deltagande i undervisning och seminarier som anknyter till projektets ämnesinriktning, efter överenskommelse med handledare. Deltagande i kursens olika moment är obligatoriska. Kursen ges eventuellt på engelska.

Examination

I slutet av kursen redovisas projektarbete i form av muntligt seminarium och/eller skriftlig rapport vilket bestäms av handledaren. För betyget godkänt krävs att redovisning, samt deltagande i seminarier och övriga obligatoriska moment bedömts godkända.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin