Teoretisk astrofysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA225

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA225
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 september 2011
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp varav matematik 30 hp och fysik 60 hp, Astrofysik I eller motsvarande förkunskaper.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • förklara hur elektromagnetisk strålning skapas
  • förklara hur strålning transporterar energi genom olika astronomiska objekt
  • förklara utseendet av spektra från olika astronomiska objekt i olika våglängdsområden
  • redogöra för de metoder och tekniker som används för att detektera strålning från objekt i olika våglängdsområden
  • utföra beräkningar relaterade till strålningens växelverka med materien

Innehåll

Introduktion till strålningstransportteori: Skapande och transport av elektromagnetisk strålning. Växelverkan mellan strålning och materia (absorption och spridning mot atomer och stoftpartiklar). Introduktion till hydrodynamik (inkl. effekter av gravitation). Strålningstransport, gasdynamik, stjärndynamik som specialfall av Boltzmanns transport ekvation. Tillämpningar på modellering/tolkning av strålnings- dynamiska processer inom astrofysiken, speciellt stjärnor och det interstellära mediet.

Utvalda fördjupningsexempel, t.ex. spektrallinjebildning i stjärnatmosfärer, massutflöden från stjärnor och det interstellära mediets dynamik. Sambandet fundamental teori och astrofysikalisk modellering.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, datorlaboration samt individuella presentationer på valda delar av kursen.

Examination

Inlämningsuppgifter (4 hp), laborationer (3 hp) och presentation av litteraturstudie (3 hp).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin