Maskininlärning i språkteknologi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN454

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN454
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Språkteknologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 mars 2012
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom termin 3 på språkteknologiprogrammet och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Matematik för språkteknologer eller motsvarande

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  1. tillämpa grundläggande maskininlärningsprinciper på språkliga data;
  2. tillämpa metoder för att utvärdera maskininlärningsbaserade systems prestanda inom språkteknologin;
  3. använda standardmjukvaror för maskininlärning;
  4. tillämpa linjära modeller för enkel och strukturerad klassifikation;
  5. tillämpa klustringstekniker på språkliga data.

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade laborativa uppgifter och/eller skriftliga prov. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. Formerna för examination meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin